HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN: 1.GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FORTAU OG GANGSTI I HAMARVIKRINGEN

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer planforslaget for reguleringsplanen for fortau og gangsti i Hamarvikringen (planid: 5014201908) og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.        

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for sikker ferdsel langs Hamarvikringen og fra nytt boligområde gjennom etablering av fortau fra området ved Frøya Transportsenter og opp til hovedveg (Fv716). Det skal også etableres adkomst til busstopp ved den gamle butikken i Samvirkeveien.

 

Kartutsnitt for området: