Krav til den som har fått bevilling

Alle som har fått en salgs- eller skjenkebevilling, må overholde visse krav for å beholde bevillingen.
 

Dette er de viktigste kravene:

Overholde regelverket.

Restauranter, barer, kafeer og butikker som har fått en bevilling, har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket.

Det er de ansattes ansvar:

- at ingen mindreårige eller åpenbart påvirkede personer får kjøpt alkohol,

- at det ikke selges utover tillatt salgs- og skjenketid,  

- at det ikke er alkoholreklame i lokalet,

- at det ikke blir omsatt narkotika

- at det ikke foregår diskriminering.

Alle varer skal slås inn på kassa.

Sende inn omsetningsoppgaver og betale bevillingsgebyr

Lar du være å sende inn oppgaver over omsatt mengde alkohol eller lar være å innbetale bevillingsgebyr til kommunen, mister du bevillingen. Da kan du ikke selge eller skjenke alkohol lengre.

Ha godkjent styrer og stedfortreder

Det skal være en fast styrer på hvert skjenkested som har hovedansvaret for å påse at det skjenkes alkohol på en ansvarlig måte. Styrer er personlig ansvarlig for at skjenkingen foregår i overensstemmelse med alkoholloven. Når styrer ikke er til stede er det stedfortreder som overtar styrers rolle og ansvar. Styrer og stedfortreder skal arbeide på stedet og være registrert i arbeidstakerregisteret. Man kan bare være styrer for ett sted av gangen.

Styrers rolle

Ha en overordnet stilling i forhold til de ansatte og kunne instruere disse i hvordan   skjenking  av alkohol skal utføres

Ha ansvaret for ansattes opplæring og kontrollere at de ansatte følger alkoholloven

Organisere virksomheten slik at det ikke skjer brudd på alkoholloven

Være kontaktperson ved kommunens kontroller (oppgaven kan delegeres til ansvarshavende) 

Være ansvarlig for skjenkevirksomheten også når vedkommende ikke er til stede

Krav til styrer

- Fulltidsansatt på stedet og jobbe der på daglig basis eller ha eierandeler i virksomheten

- Bestått kunnskapsprøve

- Over 20 år og god vandel

- Godkjent av kommunen etter søknad

- Dersom styrer slutter må stedet straks søke om godkjenning av ny styrer

Føre internkontroll

Alle salgssteder og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Du skal på en systematisk måte kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt. Internkontroll er en arbeidsmetode for å etterleve regelverket. I praksis betyr dette at bevillingshaver skal ha en plan for hvordan eventuelle overtredelser av kravene skal rettes og følges opp for å sikre at overtredelsen ikke gjentas.

Overholde søknads- og meldeplikt

Hvis du skal beholde bevillingen ved skifte av selskapsform, må du søke kommunen om dette innen 30 dager. Endringer i eiersammensetningen kan være søknadspliktig, og det er viktig at kommunen får beskjed om dette innen 30 dager. Hvis styrer eller stedfortreder slutter må du søke om endring av bevilling. Det må også meldes fra om adresseendring og navneskifte.

Opprettholde uklanderlig vandel

De ansvarlige for bevillingen er gjennom hele bevillingsperioden underlagt en løpende vurdering av om vandelskravene i alkoholloven og serveringsloven er oppfylt.