Utlysning av Frøya ungdomsfond

Fondets formål er å initiere og støtte opp under kultur og aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom.

Fondet skal bidra til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge. Tiltak som fremmer inkludering og motvirker utenforskap vil bli prioritert. Tilbud som ikke eksisterer i kommunen fra før vil også bli prioritert.

Målgruppa er barn og unge mellom 13 og 25 år i Frøya kommune. Både enkeltpersoner og grupper kan søke, men minimum ¾ av gruppa må være innafor målgruppa. Andre kan søke, dersom tiltaket er direkte rettet mot ungdom i aldersgruppa.

Mottakere av tildeling kan ikke søke på ny, før rapport fra forrige tildeling er levert. Maksimal støtte pr. tiltak er kr. 20.000,-

 

Søknadskriterier

  • Søker må ha tilhold i Frøya kommune, og søknaden skal være i tråd med aktiviteter/tiltak som beskrevet over.
  • Søkere under 18 år må ha en foresatt over 18 som medunderskriver.
  • Søker må i søknaden opplyse når og hvordan tilskuddet skal utbetales, herunder kontonummer.
  • Tilsagnet er gyldig 1 år fra tilsagnsdato.

 

Fondsstyret fordeler midler etter søknad, og herunder godkjenner utbetaling.

  • 2 representanter fra Frøya Ungdomsråd
  • 1 representant fra Virksomheten Kultur og idrett (sekretariat)
  • 1 representant fra Hovedutvalg Levekår

 

Avslag på søknader skal begrunnes, og vedtak kan ikke klages på.

Alle som har fått innvilget støtte skal levere rapport over hva midlene er brukt til. Ubenyttede midler blir krevd tilbakebetalt.

 

Søknad sendes postmottak@froya.kommune.no, og merkes «Frøya ungdomsfond».   

Søknadsfrist: 03.05.2024