Næringsareal

På Frøya finnes det i dag fire større næringsområder.

  • Frøya Næringspark (privat).
  • Hamarvik Næringspark
  • Nordskag Industriområde
  • Nordhammervik Næringsområde

I tillegg finnes det en del områder som er regulert av private.

Frøya Næringspark har kontorlokaler, produksjonslokaler, kjøle/fryselager, laboratorier og et større kai-område. Næringsparken huser per i dag flere bedrifter, men har ledig kapasitet.

Hamarvik Næringspark ble utbygd i 2000, og innehar et areal på totalt 73 daa. Per i dag finnes det ikke ledig areal i Hamarvik Nærings-park. Næringsparken huser bl.a. bedriftene BeWi AS og Aqualine AS.

Nordskag Industriområde ble utbygd i 2008 og er nå på ca. 100 daa. Her finner vi  lakseslakteriet og videreforedlingsanlegget til SalMar S, samt bedriften Nutrimas AS. Ledig areal i Nordskag Industriområde er ca 21 daa fordelt på to områder, ett på ca. 15 daa og ett på ca. 6 daa. De ledige arealene eies av Frøya kommune. Alle bedriftene i området er næringsmiddelbedrifter og en eventuell etablering på de ledige arealene må vurderes opp mot smittefare/hygiene i forhold til disse.

Nordhammervik næringsområde er et  næringsområde på ca 140 daa, beliggende mellom Sistranda og Hamarvik. Dette er et sentrumsnært og attraktivt næringsområde på Frøya. Område omfatter også en dypvannskai.

Kontakt

Kommunetorget
E-post
Telefon 72 46 32 00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda