Oversikt medlemmer og varamedlemmer i hovedutvalg for levekår

Hovedutvalg for levekår
Oversikt over medlemmer i hovedutvalg for levekår
Medlemmer E-post Parti Mobil
Ole-Morten Sørvig, leder H
Linda Iversen, nestleder Frp
Sandra Holm H
Arvid Hammernes V
Hedda Bremnes Ap
Bente Kristin Øyen Ap
Eskil Sandvik Eskil.Sandvik@froya.kommune.no Sv 97 03 98 30

 

Varamedlemmer hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur
Navn Parti E-post Mobil
Marthe Søbstad H
Edvin Paulsen H
Ragna Strømskag H
Remy Strømskag H
Mona Elisabeth Skarsvåg Frp
Thina Pettersen Frp
Hege Vikaskag Frp
Gro Hege Kvernø V
Johan Pettersen V
Trygve Botnan Nordvik V
Per Ole Sandvik Sp
Gudrun Kristiansen
Silje Groven
Johanna Skarsvåg
Aleksander Sandø Skjønhals
Sigurd Vie
Ola Vie

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur

Hovedutvalget har ansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innenfor feltene nevnt under. Utvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er lagt til kommunen gjennom lov- og regelverk. Utvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene er knyttet til den kommunale driften. Herunder planer tilhørende ansvarsområdene.

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:

 - Skoler, barnehager og kulturskole

 - Famille og helse, barnevern, institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og

        bofelleskap, NAV (kommunal del)

 - Kultur og idrett

 

Annen delegering

I medhold av Kommuneloven § 10 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter bestemmelser i Kommunelov og særlover.

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret. Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser, og da innstiller hovedutvalget til formannskapet.

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til rådmannens innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret.