Oversikt medlemmer og varamedlemmer hovedutvalg for samfunn

Hovedutvalg for samfunn. Svein Viggo Johansen Pp, manglet.
Oversikt medlemmer hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester
Medlemmer E-post Parti Mobil
Aleksander Søreng, leder aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp 93 85 68 51
Eirik Bjørgan EirikJohansen.Bjorgan@froya.kommune.no H
Torill Marit Pettersen H
Svein Viggo Johansen Pp
Dordi Hammer Dordi.Hammer@froya.kommune.no R 90 57 45 24
Frode Larsen Ap
Jonny Benjaminsen Inp

 

 

Oversikt varamedlemmer hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester
Varamedlemmer E-post Parti Mobil
Baard Ole Sæther Frp
Ivan Løvstrand Strøm Frp
Sandra Søreng Sandra.r.s99@hotmail.com Frp
Vidar Garnvik H
Brit Ohrø H
Ketil Fossen H
Marine Måsøval H
Nils Reidar Burøy Pp
Kim Idar Fløholm Ervik Pp
Jan Erik Sandvik Pp
Hege Jeanette Berg Johansen
Gils Rooker R
Eskil Sandvik Sv
Ernesta Ervik Ap
Lisa Hilmarsen Ap
Billy Fredagsvik Ap
Morten Helskjær Kløven Inp
Marlene Greif Adolfsen Inp
Johan Magnus Kjønnøy Inp

 

Hovedutvalg for samfunn

Hovedutvalget har hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til drift skal allikevel ikke omfattes av utvalgets ansvarsområde. Utvalget har myndighet i alle saker der kommunen gir tillatelser/avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Herunder planer tilhørende ansvarsområdene.

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:

 - Alle kommunale bygg, eiendommer, veg, vann, avløp, renovasjon,

 -  Brann, feiing og beredskap

 - Investeringsprosjekter

 - Miljø/forurensing

 - Forsyningsforskriften

 - Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov

 - Alkohollovgivning

 - Brannlovgivning

 - Naturlovgivning

 - Matrikkelloven

 - Byggesak/tilsyn

 - Dispensasjoner fra byggteknisk forskrift

 - Samferdsel

 - Hovedutvalget er også trafikksikkerhetsutvalg. I slike saker skal utvalget suppleres med representanter fra lensmann (politi), lokal transportør, barnas representant i plansaker og en representant fra bruker/eldrerådet.

Eksempler på saker:

- Trafikksikkerhet

 - Større tilsynsaker

 - Gebyrregulativer

 - Planer innenfor VA

 - Ruspolitisk handlingsplan

 -Skjenkekontroller med anmerkning

 - Avslag skjenkebevilgning

 

1.1.1Delegering av myndighet til hovedutvalget for allmenne og tekniske tjenester

I medhold av Kommuneloven § 10 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter bestemmelser i Kommunelov og særlover.

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret. Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser, og da innstiller hovedutvalget til formannskapet.

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til rådmannens innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret.