Hovedutvalg for samfunn

Hovedutvalg for samfunn. Svein Viggo Johansen Pp, manglet.
Oversikt medlemmer hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester
Medlemmer Parti E-post Mobil
Aleksander Søreng, leder Frp aleksander.soreng@froya.kommune.no 93 85 68 51
Eirik Bjørgan, nestleder H eirikjohansen.bjorgan@froya.kommune.no 92 61 50 35
Torill Marit Pettersen H torill.marit.pettersen@froya.kommune.no 92 88 83 59
Svein Viggo Johansen Pp sveinviggo.johansen@froya.kommune.no 90 61 76 38
Dordi Hammer R dordi.hammer@froya.kommune.no 90 57 45 24
Frode Larsen Ap frode.larsen@froya.kommune.no 46 89 99 45
Jonny Benjaminsen Inp jonny.benjaminsen3@froya.kommune.no 91 63 53 63

 

 

Oversikt varamedlemmer hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester
Varamedlemmer Parti E-post Mobil
Baard Ole Sæther Frp
Ivan Løvstrand Strøm Frp
Sandra Søreng Frp 47 89 89 54
Brit Ohrø H 41 20 29 06
Vidar Garnvik H 46 88 51 26
Ketil Fossen H 92 60 30 40
Nils Reidar Burøy Pp 93 20 17 36
Kim Idar Fløholm Ervik Pp 99 29 80 44
Jan Erik Sandvik Pp
Hege Jeanette Berg Johansen R 97 75 78 85
Gils Rooker R 94 08 93 92
Eskil Sandvik Sv 97 03 98 30
Ernesta Ervik Ap 90 80 07 28
Lisa Hilmarsen Ap 92 21 73 60
Billy Fredagsvik Ap 95 03 01 03
Morten Helskjær Kløven Inp 98 45 03 11
Marlene Greif Adolfsen Inp
Johan Magnus Kjønnøy Inp

 

Hovedutvalg for samfunn

Hovedutvalget har hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til drift skal allikevel ikke omfattes av utvalgets ansvarsområde. Utvalget har myndighet i alle saker der kommunen gir tillatelser/avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Herunder planer tilhørende ansvarsområdene.

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:

 - Alle kommunale bygg, eiendommer, veg, vann, avløp, renovasjon,

 -  Brann, feiing og beredskap

 - Investeringsprosjekter

 - Miljø/forurensing

 - Forsyningsforskriften

 - Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov

 - Alkohollovgivning

 - Brannlovgivning

 - Naturlovgivning

 - Matrikkelloven

 - Byggesak/tilsyn

 - Dispensasjoner fra byggteknisk forskrift

 - Samferdsel

 - Hovedutvalget er også trafikksikkerhetsutvalg. I slike saker skal utvalget suppleres med representanter fra lensmann (politi), lokal transportør, barnas representant i plansaker og en representant fra bruker/eldrerådet.

Eksempler på saker:

- Trafikksikkerhet

 - Større tilsynsaker

 - Gebyrregulativer

 - Planer innenfor VA

 - Ruspolitisk handlingsplan

 -Skjenkekontroller med anmerkning

 - Avslag skjenkebevilgning

 

1.1.1Delegering av myndighet til hovedutvalget for allmenne og tekniske tjenester

I medhold av Kommuneloven § 10 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter bestemmelser i Kommunelov og særlover.

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret. Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser, og da innstiller hovedutvalget til formannskapet.

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til rådmannens innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret.