Kommunestyret

Oversikt medlemmer Kommunestyret
Faste medlemmer E-post Parti
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no H
Remy Strømskag remy.stromskag@froya.kommune.no H
Lars Måsøval lars.masoval@froya.kommune.no H
Knut Arne Strømøy, Varaordfører knutarne.stromoy@froya.kommune.no Sp
Lene Dahlø Skarsvåg lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no Sp
John Asbjørn Jegtvik johnasbjorn.jegtvik@froya.kommune.no SP
Arnstein Antonsen arnsteinulrik.antonsen@froya.kommune.no Sp
Hans Stølan hans.stolan@froya.kommune.no Sp
Arvid Agnar Hammernes arvid.hammernes@froya.kommune.no V
Halgeir Arild Hammer halgeir.arild.hammer@froya.kommune.no V
Olaf Reppe olaf.reppe@froya.kommune.no Frp
Aleksander Søreng aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp
Geir Meland geir.meland@froya.kommune.no Ap
Vida Zubaite Bekken vida.zubaite-bekken@froya.kommune.no Ap
Roger Tvervåg roger.tvervag@froya.kommune.no Ap
Magnhild Myrseth magnhild.myrseth@froya.kommune.no Ap
Billy Fredagsvik billy.fredagsvik@froya.kommune.no Ap
Nils Jørgen Karlsen nils.karlsen@froya.kommune.no Ap
Bente Kristin Øyen bentekristin.oyen@froya.kommune.no Ap
Eskil Sandvik eskil.sandvik@froya.kommune.no Sv
Dordi Hammer dordi.hammer@froya.kommune.no R
Steven Richard Crozier steven.crozier@froya.kommune.no R
Svein Viggo Johansen sveinviggo.johansen@froya.kommune.no Pp

 

 

Varamedlemmer Kommunestyret
Varamedlemmer E-post Parti
Eirik Johansen Bjørgan eirikjohansen.bjorgan@froya.kommune.no H
Martin Arnfinn Nilsen martinnilsen47@live.no H
Eskil Bekken eskil.bekken@bewi.com H
Anette Narmo Hammervold anette@akerbla.no H
Vidar Garnvik vidar@garnvikrokeri.no H
Runar Sivertsen runar.sivertsen@salmar.no H
Stian Pachov milenapa@hotmail.com Sp
Milena Pachova milena.pachova@froya.kommune.no Sp
Morten Hellskjær kløven eb3_sg@hotmail.com Sp
Bjørnar Inge Espnes bjornar.espnes@froya.kommune.no Sp
Geir Inge Nekstad geir_nekstad@hotmail.com Sp
Magnus Wågø magnus_305@hotmail.com Sp
Andreas Krogstad andreas@froygruppen.no Sp
Rachel Tørum rachel.torum@froya.kommune.no V
Arild Holmen titranbrygge@yahoo.no V
Edvin August Paulsen edvin.paulsen@gmail.com V
Ellen Hansen ehansen870@gmail.com V
Johan Pettersen johan.pettersen@froya.kommune.no V
Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg monaeolsen.skarsvag@froya.kommune.no Frp
Hege Vikaskag hege.vikaskag@froya.kommune.no Frp
Hans Kristian Werkland hanskristianwerkland@hotmail.com Frp
Baard Ole Sæther baaroles@online.no Frp
Sandra Søreng sandra.r.s99@hotmail.com Frp
Gunn Heidi Hallaren gunnheidi.hallaren@froya.kommune.no Ap
Siv Anita Røssing Fillingsnes sivarossing.fillingsnes@froya.kommune.no Ap
Håvard Dyrø havard.dyro@froya.kommune.no Ap
Ann Kristin Kristoffersen annkrankri@icloud.com Ap
Kjell Olav Sugustad Ap
Torill Pettersen torill.pettersen@froyanaering.no Ap
Krzysztof Jerzy Zboralski zboralski.kris@gmail.com Ap
Oddvar Espnes oddvar.espnes@gmail.com Ap
Ola Vie ola.vie@froya.kommune.no Sv
Viktor Karlsen Tøften viktort79@gmail.com Sv
Randi Foss Fjærli randifoss.fjaerli@froya.kommune.no Sv
Tina Anette Hammer tina.anette.hammer@froya.kommune.no Sv
Astrid Reppe astrid.reppe@froya.kommune.no R
Marthe Reppe marthe.reppe@froya.kommune.no R
Fritz Magne Rudolfsen fritz.rudolfsen@online.no R
Tove Karlsen tove.karlsen@froya.kommune.no R
Nils Reidar Burøy Pp
Jostein Venås Pp
Arve Dragsnes Pp
Eva Veronika Halvorsen Pp
Arve Dragsnes arvdrag@online.no Pp

 

Kommunestyret

I følge kommunelover og særlover er det oppgaver som kommunestyret ikke kan delegere til andre politiske utvalg eller til administrasjonen. Ut fra dette har kommunestyret ansvar for følgende:

 

Plan og økonomi:

Kommunestyret selv fastsetter rammen på hovedansvarsnivå i budsjettet for kommunen. 

Kommunestyret selv fastsetter bevilgninger til kapital- og investeringsformål for alle sektorer i rammebudsjett.

Kommunestyret fastsetter 4-årig økonomiplan på nette drifts- og investeringsnivå.

Kommunestyret fastsetter øvre ramme for lånefinansiering av kapital- og investeringsformål i økonomiplanperioden.

Kommunestyret fastsetter brutto årsverksramme fordelt på hovedformål.

Kommunestyret avgjør alle saker som har politiske eller økonomiske  bindinger ut over ett enkelt budsjettår.

Kommunestyret avgjør alle saker som pålegger borgere eller næringslivet nye plikter eller gebyrer.

Kommunestyret disponerer alle ikke formålsbestemte drifts- og kapitalmerinntekter i budsjettperioden.

Kommunestyret vedtar selv følgende planer.

Kommuneplanens overordnede og langsiktige del.

Areaplan

Kystsoneplan

Kommundelplaner

Frittstående reguleringsplaner utenfor kommunedelplanområder.

Kommunal beredskapsplan.

 

Kommunestyret fastsetter mål for tjenesteproduksjonen, administrasjonen og organisasjon, utvikling av kommunen som samfunn og kommunens rolle i regional utvikling.

Kommunestyret fastsetter tverrsektorielle mål i handlingsprogrammene.

 

Organisasjon og personal:

Kommunestyret fastsetter overordnede mål for personalforvaltningen.

Kommunestyret oppretter og nedlegger kommunale folkevalgte nemnder.

Kommunestyret fastsetter reglement for behandling av saker i folkevalgte organer.

Kommunestyret ansetter og sier opp administrasjonssjefen.

Kommunestyret fastsetter ordførergodtgjørelse, og godtgjørelser for andre kommunale ombud.

 

Særlovsfullmakter:

 Kommunestyret avgjør alle saker det i særlov er bestemt at kommunestyret selv skal treffe avgjørelser.

 

Annet:

Kommunestyret avgjør å iverksette eller avvikle tjenestetilbud/aktiviteter.

Kommunestyret avgjør å inngå forpliktende samarbeid med private eller andre offentlige forvaltninger.

Kommunestyret avgjør kjøp og salg av fast eiendom som ikke er behandlet tidligere for eksempel gjennom kommuneplan, økonomiplan, etablering av tomtefelt o.l. 

Kommunestyret avgjør anker på enkeltvedtak truffet i formannskapet.