Kommunestyret

Kommunestyret. Her manglet: Svein Viggo Johansen Pp, Berit Flåmo Ap, Remy Strømskag H.

 

Oversikt medlemmer Kommunestyret
Faste medlemmer Parti E-post Mobil
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører H kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no 48 24 48 68
Ole Morten Sørvig, Varaordfører H ole-morten.sorvig@froya.kommune.no 95 72 05 52
Trond Harald Iversen H trondharald.iversen@froya.kommune.no 41 12 75 71
Runar Sivertsen H runar.sivertsen@salmar.no 96 09 70 00
Ragna Kaspara Strømskag H ragnakasbara.stromskag@froya.kommune.no 40 54 87 70
Toril Marit Pettersen H torill.marit.pettersen@froya.kommune.on 92 88 83 59
Remy Strømskag H remy.stromskag@froya.kommune.no 95 00 85 55
Vidar Garnvik H vidar.garnvik@froya.kommune.no 46 88 5126
Edvin Paulsen H edvin.paulsen@froya.kommune.no 93 06 25 27
Lene Dahlø Skarsvåg Sp lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no 97 51 27 73
Arvid Agnar Hammernes V arvid.hammernes@froya.kommune.no 90 59 51 71
Olaf Reppe Frp olaf.reppe@froya.kommune.no 95 15 31 86
Aleksander Søreng Frp aleksander.soreng@froya.kommune.no 93 85 68 51
Hege Vikaskag Frp hege.vikaskag@froya.kommune.no 47 65 98 44
Elin Karpinski Strandheim Ap elin.strandheim@froya.kommune.no 47 40 93 09
Geir Egil Meland Ap geir.meland@froya.kommune.no 95 04 60 74
Frode Larsen Ap frode.larsen@froya.kommune.no 46 89 99 45
Bente Kristin Øyen Ap bentekristin.oyen@froya.kommune.no 92 60 32 72
Billy Fredagsvik Ap billy.fredagsvik@froya.kommune.no 95 03 01 03
Eskil Sandvik Sv eskil.sandvik@froya.kommune.no 97 03 98 30
Dordi Hammer R dordi.hammer@froya.kommune.no 90 57 45 24
Svein Viggo Johansen Pp sveinviggo.johansen@froya.kommune.no 90 61 76 38
Lars Østen Nordgård Inp lars.nordgard@froya.kommune.no 91 79 81 82

 

Varamedlemmer Kommunestyret
Varamedlemmer Parti E-post Mobil
Ronald Sandvik H 90 99 41 11
Eirik Johansen Bjørgan H eirikjohansen.bjorgan@froya.kommune.no 92 61 50 35
Jørn Erling Larsen H 91 76 50 00
Sandra Elisabeth Holm H 48 43 43 40
Marthe Søbstad H 41 37 85 42
Ketil Fossnes H 92 60 30 40
Eskil Bekken H eskil.bekken@bewi.com 90 71 92 55
Britt Ohrø H 41 20 29 06
Tove Boneng H 97 06 83 32
Barbro Flåhammer H
Ida Marie Andersen H 99 10 75 27
Per Johan Aarvik H 95 16 68 76
Knut Arne Strømøy Sp knutarne.stromoy@froya.kommune.no 41 45 98 08
Per Ole Sandvik Sp 91 12 53 23
Arnstein Antonsen Sp arnsteinulrik.antonsen@froya.kommune.no 97 76 76 54
Johanna Pauline Skarsvåg Sp 97 76 76 54
Johan Pettersen V johan.pettersen@froya.kommune.no 47 75 98 21
Gro Hege Kvernø V 41 46 11 86
Trygve Botnan Nordvik V 40 75 46 31
Arild Jan Holmen V titranbrygge@yahoo.no 90 20 66 11
Sandra Reppen Søreng Frp sandra.r.s99@hotmail.com 47 89 89 54
Linda Iversen Frp 95 27 67 54
Hans Kristian Werkland Frp hanskristianwerkland@hotmail.com 47 26 08 98
Tobias Reppen Søreng Frp 90 98 64 70
Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg Frp monaeolsen.skarsvag@froya.kommune.no 40 45 09 40
Ivan Løvstrand Strøm Frp 90 02 35 07
Jonny Benjaminsen Inp 91 63 53 63
Morten Hellskjær kløven Inp eb3_sg@hotmail.com 98 45 03 11
Marlene Greif Adolfsen Inp
Johan Magnus Kjønnøy Inp
Hedda Bremnes Ap 93 00 87 03
Gudrun Kristiansen Ap 92 42 42 56
Ernesta Ervik Ap 90 80 07 28
Silje Groven Ap 99 42 25 88
Solveig Gaasø Ap 97 71 36 34
Lisa Hilmarsen Ap 92 21 73 60
Torbjørn Måsøval Ap 90 98 64 70
Aleksander Sandø Skjønhals Sv 95 75 41 35
Ola Vie Sv ola.vie@froya.kommune.no 48 18 69 86
Anne Marit Grønvik Sv 94 79 59 50
Oddveig Fossmo Gaustad Sv 9517 42 24
Sigurd Elias Hestnes Vie R
Gils Rooker R 94 08 93 92
Ellen Sandbukt R 95 93 11 93
Hege Jeanette Berg Johansen R 97 75 78 85
Nils Reidar Burøy Pp nilsreidar.buroy@froya.kommune.no 93 20 17 36
Kim Idar Fløholm Ervik Pp 99 29 80 44
Jan Erik Sandvik Pp
Arve Dragsnes Pp arve.dragsnes@froya.kommune.no 90 16 30 51

Kommunestyret

I følge kommunelover og særlover er det oppgaver som kommunestyret ikke kan delegere til andre politiske utvalg eller til administrasjonen. Ut fra dette har kommunestyret ansvar for følgende:

 

Plan og økonomi:

Kommunestyret selv fastsetter rammen på hovedansvarsnivå i budsjettet for kommunen. 

Kommunestyret selv fastsetter bevilgninger til kapital- og investeringsformål for alle sektorer i rammebudsjett.

Kommunestyret fastsetter 4-årig økonomiplan på nette drifts- og investeringsnivå.

Kommunestyret fastsetter øvre ramme for lånefinansiering av kapital- og investeringsformål i økonomiplanperioden.

Kommunestyret fastsetter brutto årsverksramme fordelt på hovedformål.

Kommunestyret avgjør alle saker som har politiske eller økonomiske  bindinger ut over ett enkelt budsjettår.

Kommunestyret avgjør alle saker som pålegger borgere eller næringslivet nye plikter eller gebyrer.

Kommunestyret disponerer alle ikke formålsbestemte drifts- og kapitalmerinntekter i budsjettperioden.

Kommunestyret vedtar selv følgende planer.

Kommuneplanens overordnede og langsiktige del.

Areaplan

Kystsoneplan

Kommundelplaner

Frittstående reguleringsplaner utenfor kommunedelplanområder.

Kommunal beredskapsplan.

 

Kommunestyret fastsetter mål for tjenesteproduksjonen, administrasjonen og organisasjon, utvikling av kommunen som samfunn og kommunens rolle i regional utvikling.

Kommunestyret fastsetter tverrsektorielle mål i handlingsprogrammene.

 

Organisasjon og personal:

Kommunestyret fastsetter overordnede mål for personalforvaltningen.

Kommunestyret oppretter og nedlegger kommunale folkevalgte nemnder.

Kommunestyret fastsetter reglement for behandling av saker i folkevalgte organer.

Kommunestyret ansetter og sier opp kommunedirektøren.

Kommunestyret fastsetter ordførergodtgjørelse, og godtgjørelser for andre kommunale ombud.

 

Særlovsfullmakter:

 Kommunestyret avgjør alle saker det i særlov er bestemt at kommunestyret selv skal treffe avgjørelser.

 

Annet:

Kommunestyret avgjør å iverksette eller avvikle tjenestetilbud/aktiviteter.

Kommunestyret avgjør å inngå forpliktende samarbeid med private eller andre offentlige forvaltninger.

Kommunestyret avgjør kjøp og salg av fast eiendom som ikke er behandlet tidligere for eksempel gjennom kommuneplan, økonomiplan, etablering av tomtefelt o.l. 

Kommunestyret avgjør anker på enkeltvedtak truffet i formannskapet.