Kommunestyret

Faste medlemmer E-post Parti
Berit Flåmo, ordfører berit.flamo@froya.kommune.no​ Ap
Pål Terje Bekken​​​​​​​​, varaordfører pal.terje.bekken@froya.kommune.no Ap
Kristin Reppe Storø kristinreppe.storo@froya.kommune.no Ap
Gunn Heidi Hallaren gunn.heidi.hallaren@froya.kommune.no Ap
Torbjørn Måsøval torbjorn.masoval@froya.kommune.no Ap
Geir Egil Meland geir.meland@froya.kommune.no Ap
Vida Zubaite Bekken vida.bekken@froya.kommune.no Ap
Heidi Taraldsen heidi.taraldsen@froya.kommune.no Ap
​Ann Kristin Kristoffersen ann.kristin.kristoffersen@froya.kommune.no Ap
​Arne Ervik arne.ervik@froya.kommune.no Ap
Helge Arnfinn Borgen helge.borgen@froya.kommune.no Ap
Sigrun Sumstad Sørdal sigrunsumstad.sordal@froya.kommune.no Ap
​Ola Vie​ ola.vie@froya.kommune.no​ Sv
Aleksander Søreng​ aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp
Hans Kristian Werkland hanskristian.werkland@froya.kommune.no Frp
Bjørnar Gisle Grytvik bjornargisle.grytvik@froya.kommune.no Frp
Martin Nilsen​ martin.nilsen@froya.kommune.no H
Remy Strømskag remy.andre.stromskag@froya.kommune.no H
​Knut Arne Strømøy knutarne.stromoy@froya.kommune.no Sp
Arvid Hammernes​ arvid.hammernes@froya.kommune.no V
Halgeir Arild Hammer​ halgeir.arild.hammer@froya.kommune.no V
​​​​​​Harald Ole Aursøy​ harald.aursoy@froya.kommune.no V
Edvin August Paulsen Edvin.paulsen@gmail.com V

 

Varamedlemmer E-post Parti
Randi Rabben randi.rabben@froya.kommune.no Ap
Eli Ann Karlsen eli.ann.karlsen@froya.kommune.no​ Ap
Harald Lassen harald.lassen@gmail.com Ap
Sveinung Gundersen sveinung.gundersen@stfk.no Ap
Roar Hammernes​ roham@online.no Ap
Oddvar Espnes oddvar.espnes@froya.kommune.no Ap
Gustav Gjevik​ gustav.gjevik@froya.kommune.no Ap
Anne Katrine Finne annekat2@online.no Ap
Ap
Eskil Sandvik eskil.sandvik@froya.kommune.no Sv
Randi Foss Fjærli randi.foss.fjaerli@froya.kommune.no​​ Sv
Torbjørn Reppe torbjorn@masoval.no Sv
Bjørn Reppe bjornreppe@hotmail.com Sv
Terje Grytvik​ terje.grytvik@froya.kommune.no Frp
Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg mona.skarsvag@froya.kommune.no​ Frp
Håkon Wahl h-wahl@online.no Frp
Bjørgvin Einar Ervik Frp
Åsmund Hammervold Frp
Odd Arne Sørdal Frp
Tone Måsøval tone.masoval@froya.kommune.no​​ H
Eskil Bekken​ eskil.bekken@salmar.no H
Kristin Furunes Strømskag kristin.stromskag@froya.kommune.no​ H
Kjartan Ervik​ kjarter@online.no H
Espen Håvard Hauan espenhaavard@gmail.com H
Stian Pachov stian.pachov@froya.kommune.no Sp
Lene Dahlø Skarsvåg lene.dahlo.skarsvag@froya.kommune.no Sp
Bjørnar Inge Espnes bjornar.espnes@stfk.no Sp
Janne Synøve Espnes Sp
Edvin August Paulsen​ edvin.paulsen@gmail.com V
Robert Kløven robert.kloven@stfk.no V
Susan Sæther su-san@hotmail.no V
Bente Flaahammer V
Per Johan Johansen V
Magne Johansen magne.johansen@froya.kommune.no V

 

Kommunestyret

I følge kommunelover og særlover er det oppgaver som kommunestyret ikke kan delegere til andre politiske utvalg eller til administrasjonen. Ut fra dette har kommunestyret ansvar for følgende:

 

Plan og økonomi:

Kommunestyret selv fastsetter rammen på hovedansvarsnivå i budsjettet for kommunen. 

Kommunestyret selv fastsetter bevilgninger til kapital- og investeringsformål for alle sektorer i rammebudsjett.

Kommunestyret fastsetter 4-årig økonomiplan på nette drifts- og investeringsnivå.

Kommunestyret fastsetter øvre ramme for lånefinansiering av kapital- og investeringsformål i økonomiplanperioden.

Kommunestyret fastsetter brutto årsverksramme fordelt på hovedformål.

Kommunestyret avgjør alle saker som har politiske eller økonomiske  bindinger ut over ett enkelt budsjettår.

Kommunestyret avgjør alle saker som pålegger borgere eller næringslivet nye plikter eller gebyrer.

Kommunestyret disponerer alle ikke formålsbestemte drifts- og kapitalmerinntekter i budsjettperioden.

Kommunestyret vedtar selv følgende planer.

Kommuneplanens overordnede og langsiktige del.

Areaplan

Kystsoneplan

Kommundelplaner

Frittstående reguleringsplaner utenfor kommunedelplanområder.

Kommunal beredskapsplan.

 

Kommunestyret fastsetter mål for tjenesteproduksjonen, administrasjonen og organisasjon, utvikling av kommunen som samfunn og kommunens rolle i regional utvikling.

Kommunestyret fastsetter tverrsektorielle mål i handlingsprogrammene.

 

Organisasjon og personal:

Kommunestyret fastsetter overordnede mål for personalforvaltningen.

Kommunestyret oppretter og nedlegger kommunale folkevalgte nemnder.

Kommunestyret fastsetter reglement for behandling av saker i folkevalgte organer.

Kommunestyret ansetter og sier opp administrasjonssjefen.

Kommunestyret fastsetter ordførergodtgjørelse, og godtgjørelser for andre kommunale ombud.

 

Særlovsfullmakter:

 Kommunestyret avgjør alle saker det i særlov er bestemt at kommunestyret selv skal treffe avgjørelser.

 

Annet:

Kommunestyret avgjør å iverksette eller avvikle tjenestetilbud/aktiviteter.

Kommunestyret avgjør å inngå forpliktende samarbeid med private eller andre offentlige forvaltninger.

Kommunestyret avgjør kjøp og salg av fast eiendom som ikke er behandlet tidligere for eksempel gjennom kommuneplan, økonomiplan, etablering av tomtefelt o.l. 

Kommunestyret avgjør anker på enkeltvedtak truffet i formannskapet.