Kommunestyret

Kommunestyret. Her manglet: Svein Viggo Johansen Pp, Berit Flåmo Ap, Remy Strømskag H.

 

Oversikt medlemmer Kommunestyret
Faste medlemmer E-post Parti Mobil
Kristin Furunes Strømskag, Ordfører kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no H 48 24 48 68
Ole Morten Sørvig, Varaordfører ole-morten.sorvig@froya.kommune.no H 95 72 05 52
Trond Harald Iversen H
Marine Måsøval marine.masoval@froya.kommune.no H
Ragna Kaspara Strømskag H
Toril Marit Pettersen H
Remy Strømskag remy.stromskag@froya.kommune.no H
Vidar Garnvik vidar@garnvikrokeri.no H
Edvin Paulsen H
Lene Dahlø Skarsvåg lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no Sp 97 51 27 73
Arvid Agnar Hammernes arvid.hammernes@froya.kommune.no V 90 59 51 71
Olaf Reppe olaf.reppe@froya.kommune.no Frp 95 15 31 86
Aleksander Søreng aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp 93 85 68 51
Hege Vikaskag hege.vikaskag@froya.kommune.no Frp 47 65 98 44
Elin Karpinski Strandheim Ap
Geir Egil Meland geir.meland@froya.kommune.no Ap 95 04 60 74
Frode Larsen Ap
Bente Kristin Øyen bentekristin.oyen@froya.kommune.no Ap 92 60 32 72
Berit Flåmo Ap
Eskil Sandvik eskil.sandvik@froya.kommune.no Sv 97 03 98 30
Dordi Hammer dordi.hammer@froya.kommune.no R 90 57 45 24
Svein Viggo Johansen Pp
Lars Østen Nordgård Inp

 

Varamedlemmer Kommunestyret
Varamedlemmer E-post Parti Mobil
Runar Sivertsen runar.sivertsen@salmar.no H 96 09 70 00
Ronald Sandvik H
Eirik Johansen Bjørgan eirikjohansen.bjorgan@froya.kommune.no H
Jørn Erling Larsen H
Sandra Elisabeth Holm H
Marthe Søbstad H
Ketil Fossen H
Eskil Bekken eskil.bekken@bewi.com H
Britt Ohrø H
Tove Boneng H
Ida Marie Andersen H
Per Johan Aarvik H
Knut Arne Strømøy knutarne.stromoy@froya.kommune.no Sp 41 45 98 08
Per Ole Sandvik Sp
Arnstein Antonsen arnsteinulrik.antonsen@froya.kommune.no Sp
Johanna Pauline Skarsvåg Sp
Johan Pettersen johan.pettersen@froya.kommune.no V 47 75 98 21
Gro Hege Kvernø V
Trygve Botnan Nordvik V
Arild Jan Holmen titranbrygge@yahoo.no V
Sandra Reppen Søreng sandra.r.s99@hotmail.com Frp
Linda Iversen Frp
Hans Kristian Werkland hanskristianwerkland@hotmail.com Frp
Tobias Reppen Søreng Frp
Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg monaeolsen.skarsvag@froya.kommune.no Frp 40 45 09 40
Ivan Løvstrand Strøm Frp 90 25 55 24
Jonny Benjaminsen Inp
Morten Hellskjær kløven eb3_sg@hotmail.com Inp
Marlene Greif Adolfsen Inp
Johan Magnus Kjønnøy Inp
Billy Fredagsvik billy.fredagsvik@froya.kommune.no Ap 95 03 01 03
Hedda Bremnes Ap
Gudrun Kristiansen Ap
Ernesta Ervik Ap
Silje Groven Ap
Solveig Gaasø Ap
Lisa Hilmarsen Ap
Torbjørn Måsøval Ap
Aleksander Sandø Skjønhals Sv
Ola Vie ola.vie@froya.kommune.no Sv
Anne Marit Grønvik Sv
Oddveig Fossmo Gaustad Sv
Sigurd Elias Hestnes Vie R
Gils Rooker R
Ellen Sandbukt R
Hege Jeanette Berg Johansen R
Nils Reidar Burøy nilsreidar.buroy@froya.kommune.no Pp
Kim Idar Fløholm Ervik Pp
Jan Erik Sandvik Pp
Arve Dragsnes arve.dragsnes@froya.kommune.no Pp 90 16 30 51

Kommunestyret

I følge kommunelover og særlover er det oppgaver som kommunestyret ikke kan delegere til andre politiske utvalg eller til administrasjonen. Ut fra dette har kommunestyret ansvar for følgende:

 

Plan og økonomi:

Kommunestyret selv fastsetter rammen på hovedansvarsnivå i budsjettet for kommunen. 

Kommunestyret selv fastsetter bevilgninger til kapital- og investeringsformål for alle sektorer i rammebudsjett.

Kommunestyret fastsetter 4-årig økonomiplan på nette drifts- og investeringsnivå.

Kommunestyret fastsetter øvre ramme for lånefinansiering av kapital- og investeringsformål i økonomiplanperioden.

Kommunestyret fastsetter brutto årsverksramme fordelt på hovedformål.

Kommunestyret avgjør alle saker som har politiske eller økonomiske  bindinger ut over ett enkelt budsjettår.

Kommunestyret avgjør alle saker som pålegger borgere eller næringslivet nye plikter eller gebyrer.

Kommunestyret disponerer alle ikke formålsbestemte drifts- og kapitalmerinntekter i budsjettperioden.

Kommunestyret vedtar selv følgende planer.

Kommuneplanens overordnede og langsiktige del.

Areaplan

Kystsoneplan

Kommundelplaner

Frittstående reguleringsplaner utenfor kommunedelplanområder.

Kommunal beredskapsplan.

 

Kommunestyret fastsetter mål for tjenesteproduksjonen, administrasjonen og organisasjon, utvikling av kommunen som samfunn og kommunens rolle i regional utvikling.

Kommunestyret fastsetter tverrsektorielle mål i handlingsprogrammene.

 

Organisasjon og personal:

Kommunestyret fastsetter overordnede mål for personalforvaltningen.

Kommunestyret oppretter og nedlegger kommunale folkevalgte nemnder.

Kommunestyret fastsetter reglement for behandling av saker i folkevalgte organer.

Kommunestyret ansetter og sier opp kommunedirektøren.

Kommunestyret fastsetter ordførergodtgjørelse, og godtgjørelser for andre kommunale ombud.

 

Særlovsfullmakter:

 Kommunestyret avgjør alle saker det i særlov er bestemt at kommunestyret selv skal treffe avgjørelser.

 

Annet:

Kommunestyret avgjør å iverksette eller avvikle tjenestetilbud/aktiviteter.

Kommunestyret avgjør å inngå forpliktende samarbeid med private eller andre offentlige forvaltninger.

Kommunestyret avgjør kjøp og salg av fast eiendom som ikke er behandlet tidligere for eksempel gjennom kommuneplan, økonomiplan, etablering av tomtefelt o.l. 

Kommunestyret avgjør anker på enkeltvedtak truffet i formannskapet.