Innsyn

Under finner man postlisten med oversikt over post inn og ut fra Frøya kommune. For å be om innsyn i dokumenter i denne kan du sende en e-post til postmottak@froya.kommune.no merket med "krav om innsyn" eller send brev pr post til Frøya kommune, Postboks 152, 7261 Sistranda.

Ønsker du innsyn i andre dokumenter som ikke står på postlisten, ta kontakt med oss.
Viser ellers til Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (Offentlighetsloven)

Hvem kan be om innsyn?

Alle kan kreve innsyn i saksdokument, journaler og lignende register til kommunen.
Alle kan kreve å få bekreftet om personopplysninger om seg selv behandles, og i tilfelle innsyn i disse.
Hovedregelen er at innsyn er gratis.

Hva kan man be om innsyn i:

Alle saksdokumenter, journaler og lignende register kommunen er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.
Med saksdokument er det ment en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning, overføring eller lignende.

Det vil i praksis bety at alle dokumenter som ikke er skjermet med hjemmel i lov (offentlighetsloven bl.a.) kan man be om innsyn i. Dette gjelder innkomne brev, utgående brev, notater o.l.

Innsyn i personopplysninger gis i henhold til personvernloven artikkel 15.

Hvordan kreve innsyn?

Frøya kommune ønsker at man gjør kravet om innsyn skriftlig pr brevpost eller pr e-post til postmottak@froya.kommune.no

Et innsynskrav kan derimot gjøres både skriftlig og muntlig.
Innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Dette gjelder ikke når det blir krevd innsyn i en journal eller lignende register.

Frister og evt avslag

Fra det tidspunktet innsynskravet er mottatt og til svar skal foreligge skal det gå maks 5 virkedager. Trenger kommunen lenger tid skal du allikevel ha mottatt et foreløpig svar innen de samme 5 virkedager. I dette svaret vil vi grunngi hvorfor dette tar lengre tid og det vil være en fastsatt frist for når du kan forvente endelig innsyn.

Svarer vi ikke innen 5 virkedager, regnes dette som avslag og kan påklages Fylkesmannen..

Alle avslag innen 5 virkedager skal skje skriftlig. Kommunen må da opplyse om årsaken til avslaget og til hvilken lovhjemmel man vil vise til. Avslaget skal også opplyse om muligheten til å klage og om klagefristen.

Den som har fått avslaget, kan innen tre uker fra avslaget ble mottatt, kreve en nærmere årsak for avslaget der hovedhensynet som har vært avgjørende for avslaget, skal nevnes.

Kommunen skal gi skriftlig forklaring så raskt som mulig og senest ti arbeidsdager etter at kravet er mottatt.

For innsyn i personopplysninger skal dette gis uten ugrunnet opphold og senest en måned etter mottak av anmodningen.

For å be om innsyn i dokumenter på postlista, send en henvendelse til: postmottak@froya.kommune.no

Kontakt

Kommunetorget
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda