Innsyn og postliste

Offentlig postjournal/postliste

En offentlig postjournal er en liste over inngående og utgående post til et offentlig organ. Her finner du overskriften på saken og dokumentet, og navnet på avsender eller mottaker av dokumentene.

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt offentlighet grunnet andre forhold jmf. lovverket. Det betyr at du kan finne dokumentet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet.

Send aldri sensitive opplysninger i e-post.

Frøya kommune fulltekst publiserer nå inngående og utgående dokumenter som ikke er unntatt offentlighet etter lovverket. Noe som betyr at du nå selv kan laste ned å lese dokumentene direkte i vår postliste. Merk at det kan ta 3 virkedager før dokumentene blir gjort tilgjengelige på postlista.

Ved dokumenter som er unntatt offentlighet, må det bestilles innsyn. Dette gjøres direkte fra postlista eller ved muntlig henvendelse til Frøya kommune, Kommunetorget.

Arkiv

For innsyn i vårt historiske arkiv, ta kontakt med Kommunetorget på telefon 72 46 32 00,  epost til postmottak@froya.kommune.no  eller via brev til  Frøya kommunen, Postboks 152, 7261 Sistranda. 

Rett til innsyn i offentlige dokumenter

Alle innbyggere, næringsdrivende og media kan be om innsyn i kommunens offentlige informasjon. Innsynrett er en rett til å se offentlige dokumenter og all offentlig informasjon som er lagret. Det finnes regler som begrenser denne retten, men alle saksdokumenter skal i utgangspunktet være åpne for innsyn.

Målgruppe

Dette er en allmenn rettighet som gjelder hele befolkningen.

Kriterier/vilkår

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art.

Pris for tjenesten

Kommunen kan ta betalt for utskrifter, kopier og utsendelse når antallet er over 100 sider i en sak. Da kan det kreves en krone per ark utover 100 og betaling for hele utsendelsen. For høykvalitetskopier gjelder det egne regler.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag.

Klagemulighet

Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen.

Statsforvalteren er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet. Dette regnes da som et avslag. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Statsforvalteren også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn. 

Innsyn i saksdokumenter

Saksdokumentene vil du finne under hvert møte i møtekalenderen.

Innsyn i planer/reguleringsplaner

Disse ligger på hjemmesiden til Frøya kommune.

Kontakt

Kommunetorget
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda