Psykisk helse-Lavterskel

Målsetting med psykisk helsearbeid i kommunen er å bidra til at mennesker med psykiske belastninger og/eller  psykiske diagnoser kan bli selvstendige, få tilhørighet og mestre eget liv

Psykisk helse i Frøya kommune er et lavterskeltilbud til alle mellom 0-100 år. Det vil si at vi er tilgjengelig for alle som har behov for kontakt med oss. Tjenesten skal gi et tilbud til personer som har hverdagsutfordringer/psykiske utfordringer, av mild/moderat karakter og som man ikke kan forvente en selv finner løsning på. Tjenestesøker kan ta direkte kontakt eller rette henvendelse gjennom sin fastlege.
 

Forebyggende team

I 2021 startet en prosess med unge voksne og psykisk helse. Det ble gjennomført workshops med målgruppen, og funnene har blitt arbeidet videre med i samarbeid med næringsliv, politikere, råd/utvalg, ungdomsråd, russestyre og ansatte i kommunen.

I det politiske arbeidet etter denne prosessen ble det besluttet at det skulle opprettes et ØYA-fond. Midlene fra dette fondet skulle gå til brukernære tiltak for målgruppen. Vi har med disse midlene ansatt to prosjektstillinger i forebyggende team. Disse, sammen med andre, skal prøve å finne arbeidsmetoder som gjør at vi møter målgruppens ønske om mer fokus på psykisk helse og forebygging, og kulturendring med tanke på press og holdninger til hverandre, samt synlighet, fleksibilitet og tilgjengelighet. Det betyr ikke at de skal gjøre alt selv, men prøve å finne forskjellige måter å møte målgruppens behov på. Enten ved å prøve ut metoder, eller sørge for mer tilgjengelig informasjon om allerede etablerte tilbud, eller noe helt annet – aller helst sammen med målgruppen.

Vi ønsker at arbeidet som skjer i forebyggende team skal gjøres i tett samarbeid med FOUI-miljø slik at vi får en god evaluering av arbeidet, forsøkene, feilene og læringen som blir gjort underveis. Vi ønsker at ordinært psykisk helse tilbud skal kunne ta direkte læring av arbeidet som gjøres i forebyggende team, og implementere det som har vært suksess etter endt prosjektperiode.
 

Det vil bli større fokus på gruppetilbud både til barn og voksne framover. Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon om dette.

Hvis du er  i akutt behov for hjelp må du ringe fastlege, legevakt på telefon 116 117 eller 113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mats Einar Rotnes
Behandler
E-post
Telefon 46 90 43 18
Marte Vikan
Behandler
E-post
Telefon 90 50 64 93
Lene Kristin Solstad-Bendiksen
Behandler
E-post
Telefon 95 43 54 12
Eva Renate Bøe
Avdelingsleder kommunal psykisk helse
E-post
Telefon 46 89 38 41

Åpningstider

08.00 - 16.00

 

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda

Kartpunkt