Kompetansepakken - bachelor i sykepleie/vernepleie - deltid

Ønsker du å ta deltidsutdanning i sykepleie eller vernepleie? Da har Frøya kommune gode betingelser!

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 21/17, den 02.03.17: «Frøya kommunestyre oppfordrer ansatte og andre interessenter å søke studie ved en deltidsutdanning innen sykepleie eller vernepleie. Studenter i slike studier gis permisjon for praksis og samlinger. Det gis permisjon med lønn, uavhengig av stillingsprosent, 50 % av tiden studenten er i samlinger og i praksis. ... Rådmann utarbeider retningslinjer for å håndtere kompetansepakken …»


Retningslinjer for kompetansepakken

 • Studenter gis permisjon for praksis og samlinger. Studenten får da 50 % lønn. Eksempel: Ved en 8 ukers praksis gis det lønnet permisjon 50 % og ulønnet 50 %.
 • Det anbefales at studenten jobber i ca 50 % stilling og studerer i 50% stilling, da studiet krever både avsatt tid og arbeidskapasitet.
 • Det tilstrebes at studenter som ikke er ansatt i Frøya kommune, får tilbud om en stillingsandel under utdanningsløpet.
 • Forpliktelser til sommerarbeid. Det forutsettes at studenten tar sommerjobb innen helse- og omsorgsområdet, minimum 4 uker.
 • Kompetansepakken kan tilbys 6 studenter pr. studieperiode. Dersom det er flere søkere skal det vurderes om organisasjonen har behov for, og mulighet til å ta inn flere.


Utvelgelsespraksis

 • Det skal i forkant gjøres en vurdering og en vekting av sykepleie/ vernepleie, opp mot kommunens behov. Dette avgjøres av virksomhetslederne og personalsjefen.
 • Søkerne kalles inn til intervju med aktuell leder, personalsjef og tillitsvalgt.
 • Søker må legge frem dokumentasjon på mottatt studieplass.
 • Søkere med tilhørighet/ stilling i Frøya kommune vil bli prioritert.   
 • Studentene kan tilbys en rekrutteringsstilling på inntil 50 % stilling under utdanning.
 • Studentene kan søke Frøya kommunes utdanningsstipend.  Denne utgjør kr. 1.000,- pr. 3 studiepoeng (se retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend i Frøya kommune).
 • Stipendet utbetales normalt 2 ganger pr år (ved oppstart og ved bestått studie), men studenten kan legge frem ønsker om annen ordning.
 • Ved avbrutt eller ikke bestått studium, skal utdanningsstipendet i sin helhet tilbakebetales.
 • Dersom studenten søker og innvilges permisjon i studietiden, fryses både studietid og stipend.
 • Frøya kommune tilbyr en fadderordning for studentene. Dette er en kollega med sykepleie-/ vernepleierutdanning som gir faglig veiledning, råd og assistanse i studieperioden.
 • Studenten dekker selv utgifter i forbindelse med reise og opphold ved samlinger/ praksis.
 • Etter bestått studie, settes en bindingstid på 2 år innenfor en fagrelatert tjeneste/ virksomhet i Frøya kommune.