Grunnskole for voksne

Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne?
Voksne som ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, og som trenger grunnskole, kan søke.

Opplæringen gjelder vanligvis fagene:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

I tillegg kan det ved behov gis opplæring i grunnleggende norsk.

Opplæringen er eksamensrettet. Ved fullført utdannelse vil du få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Du kan selv bestemme hvor mange fag du vil ta. Du kan også få vitnemål i enkeltfag.

Opplæringen skal tilpasses ditt behov når det gjelder omfang, varighet og tidspunkt.

Opplæringen er gratis dersom du bor i Frøya kommune.

Grunnskole for voksne kan gi støtte fra Statens Lånekasse


Du må søke for å starte på grunnskole.

Det gjennomføres en kartleggingssamtale før oppstart.

Slik søker du grunnskole for voksne:

Alle nye søkere til grunnskole må møte personlig etter avtale med programrådgiver.

på Frøya Herredshus, Sistranda. Du vil få søknadsskjemaet der. Du må ha adresse på Frøya i Folkeregisteret.

Du må ta med

• Dokumentasjon på oppholdstillatelsen

• Legitimasjon med bilde

• DUF-nummer eller fødselsnummer

• Kopi av prøvebevis for norskprøve, hvis du har


Søknadsfrist:

Fortløpende.

 

Hva skjer når du søker grunnskole?

Du vil få utlevert et søknadsskjema. Du vil deretter få innkalling til en inntakssamtale der du vil få kartlagt dine grunnskoleferdigheter og det vil bli gjennomført en norskprøve.

Du får en bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Senere får du brev fra Voksenopplæringa. I brevet får du informasjon om tilbudet du får, timeplan og beskjed om hvor og når du skal møte.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Selv om du kan ha rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Lover og retningslinjer

Opplæringsloven § 4A-1 Grunnskoleopplæring for voksne


Spesialundervisning for voksne

Voksne kan ha rett til spesialundervisning etter to alternative grunnlag:

-spesialundervisning fordi den voksne ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne

-spesialundervisning fordi den voksne har et særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter

I denne sammenheng er grunnleggende ferdigheter ment å dekke ADL trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og liknende.

Eksempler på spesialundervisning kan være opplæring ved lese/skrivevansker og språkvansker etter f.eks. slag. Undervisningen er gratis.

Ved oppstått behov for spesialundervisning tas søknader imot hele året.


Lover og retningslinjer

Opplæringsloven § 4A-2 Grunnskoleopplæring for voksne

 

Realkompetansevurdering

Det er kommunen og Voksenopplæringa som har ansvar for realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen.

Du kan ha tilegnet seg realkompetanse gjennom skole, kurs, arbeidserfaring, fritidsaktiviteter og på andre måter

Har du rett til grunnskoleopplæring for voksne, har du også rett til realkompetansevurdering.

Realkompetansevurderingen skal gjøres opp mot kompetansemålene i læreplanen for faget i grunnskolen. Hvis realkompetansen er likeverdig med kompetanse som oppnås gjennom formell opplæring, skal den bli godkjent. Realkompetansen kan godkjennes i hele eller deler av fag.

Vurderingen skal vise at kompetansen er likeverdig med den oppnådd gjennom grunnskoleopplæringen

Resultatet av realkompetansevurderingen kan brukes for å gi inntak til videregående opplæring.