Kunngjøringer

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i møte 20.06.2019, sak 78/19 å egengodkjenne reguleringsplanen for Rådhustoppen som vist på plankart og planbestemmelser datert 05.06.19 og planbeskrivelse datert 08.11.18.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 19.06.2019, sak 104/19  å sende reguleringsplan for Uttian næringsområde (5014201813), med plankart, beskrivelse og bestemmelser datert 07.06.2019, ut på offentlig høring og ettersyn. Vedtaket fattes i med­hold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område.

Nutrimar AS søker om å øke produksjonen i biproduktanlegget på Nordskag til også å omfatte biprodukter av kylling og tørking av tare. I tillegg søkes det om å øke produksjonen av biprodukter av laks.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 23.05.2019 sak 65/19, å egengodkjenne reguleringsplan for Dyrøy fergeleie (planid: 50142018007), som vist på plankart, datert 01.04.2019, planbestemmelser datert 02.04.2019 og planbeskrivelse datert 19.12.2018

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hotell Frøya gnr. 21 bnr. 202 m.fl. 

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, sak 71/19, å legge ut forslag til saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune til offentlig ettersyn i 6 uker jf. forvaltningslovens § 37.

Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 16.05.2019 sak 73/19 å legge reguleringsplan for Bergheia Høydebasseng (planid 1620201716) med planbeskrivelse datert 23.04.19, plankart datert 02.05.19 og planbestemmelser datert 23.04.19 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 16.05.2019, sak 72/19 å sende reguleringsplan for Maxtrim Treningssenter (planid 1620201707) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 15.04.19 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.