Frøya kommunestyret vedtok i møte 29.11.2018 sak 152/18, å egengodkjenne reguleringsplan for Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702), som vist på plankart datert, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 11.08.18.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 27.11.2018 sak 173/18, å sende detaljreguleringsplan for Siholmen og Myratangen (1620200804) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 22.11.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

Frøya formannskap legger med dette ut budsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram 2019 - 2022 på høring.

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles med dette igangsetting av områderegulering av Nordhammarvika - N1. Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av næringsområdet Nordhammarvika på Frøya. Tiltaket vil innebære nedplanering av terreng og utfylling i sjø. Dagens atkomst fra Fv. 714 til Nordhammarvi-ka næringspark skal også brukes her. Rambøll bistår tiltakshaver, Frøya kommune i arbeidet. Tiltaket er i tråd med kommunedelplanen for Sistranda. Kommunen har vurdert tiltaket til å ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning. 

Betalingssatser og gebyrregulativet for 2019 legges herved ut på høring.

Søknad fra Marine Harvest Norway AS om arealendring av lokaliteten Grøttingsøya legges ut offentlig høring.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Uttian Panorama gnr. 26, bnr. 6 m. fler (planid: 1620201712) ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalget for forvaltning 11.10.18, sak 151/18. 

Det skal igangsettes arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Siholmen-Myratangen i Frøya kommune.
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny lokalisering av liggekai ved Siholmen. Kaianlegget flyttes nordover i forhold til vedtatt reguleringsplan, dvs. utenfor etablert molo for fiskerihavna. Formål småbåthavn oppheves. Mindre revideringer av formål inne i fiskerihavna skal vurderes. Planområdet fra vedtatt plan opprettholdes.

Egengodkjenning

Frøya kommunestyre egengodkjente i møte 27.09.18, sak 121/18, kommunedelplan Sistranda, (planid: 1620201508) for Frøya kommune i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 sak 124/18, å egengodkjenne reguleringsplan for Nordhammaren boligområde (planid: 1620201507), som vist på plankart datert 08.02.18, planbestemmelser 15.03.2018 og planbeskrivelse datert 08.03.18.