Kunngjøringer

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i møte 26.09.2019, sak 106/19 å egengodkjenne reguleringsplanen for Uttian næringsområde som vist på plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser datert 28.08.19.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i møte 26.09.2019 sak 105/19, å egengodkjenne detaljreguleringsplan for Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30, bnr. 52 m.fl (planid: 5014201802) som vist på plankart og planbeskrivelse datert 14.05.2019 og planbestemmelser datert 02.09.2019.

Frøya kommune ønsker tilbud på brøyting og strøing av kommunale veier på Frøya, samt fylkesveier på Sula og Mausund.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i møte 29.08.2019 sak 94/19, å egengodkjenne reguleringsplan for Maxtrim (planid: 1620201707) som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 15.04.2019. 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 13.06.2019 å legge ut forslag til ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Frøya Kommune til offentlig ettersyn i 8 uker jf. forvaltningslovens § 37..

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, sak 70/19, å legge ut forslag til lokal forurensningforskrift for spredt avløp i Frøya kommune til offentlig ettersyn i 3 mnd. jf. forvaltningslovens § 37.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 89/19, 21.06.2019, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 2.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.

Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 19.06.2019 sak 105/19 å legge reguleringsplanen Nesset industriområde og småbåthavn gnr. 30 bnr. 52 m.fl (planid:5014201802) med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 14.05.2019 og VA-plan datert 21.05.2019 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i møte 20.06.2019, sak 78/19 å egengodkjenne reguleringsplanen for Rådhustoppen som vist på plankart og planbestemmelser datert 05.06.19 og planbeskrivelse datert 08.11.18.