Kunngjøringer

Mowi ASA søker om arealendring på lokaliteten Valøyan i Frøya kommune.
33757 Valøyan  63˚49.103’ N  8˚27.840’ E  Euref89/WGS84

Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 6 240 tonn. Det søkes om arealendring, og søknaden medfører ingen biomasseutvidelse.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) med planbestemmelser datert 18.08.2020, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020.

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 193/20 å offentliggjøre "Kommunal planstrategi 2020 – 2024" for Frøya kommune i 30 dager, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1, før planstrategien fremmes for politisk behandling i kommunestyret. 

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8  kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område.

Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunen legge et eksemplar av søknaden ut til offentlig gjennomsyn. Vi ber også om at kommunen uttaler seg innen 21.08.2020. 

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 06.07.2020, sak 64/20 å sende reguleringsplan for Uttian næringsområde (5014201813), med plankart, beskrivelse og bestemmelser datert 28.08.2019, ut på offentlig høring og ettersyn. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Kommunedirektøren har med hjemmel i pbl. § 12-14, etter delegert myndighet fra Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester, vedtatt endring av reguleringsplanen for Hammerdal, del av gnr. 10, bnr. 12 (planid: 1620201303), med plankart og VA-plan revidert 04.12.2019 og planbestemmelser revidert 08.06.2020. Endringen trår i kraft umiddelbart. 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 27.05.2020 sak 50/20, å sende detaljreguleringsplanen  Øvre Midtsian gnr. 21, bnr. 245 m.fl (planid: 5014201903)  ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8
 varsles det om at det igangsettes planarbeid for
 indre del av Purkskaget på Mausund. Tiltakshaver er Havnago AS.