Kunngjøringer

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hotell Frøya gnr. 21 bnr. 202 m.fl. 

Hovedutvalg for forvaltning (HFF) vedtok i møte den 16.05.2019, sak 71/19, å legge ut forslag til saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune til offentlig ettersyn i 6 uker jf. forvaltningslovens § 37.

Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 16.05.2019 sak 73/19 å legge reguleringsplan for Bergheia Høydebasseng (planid 1620201716) med planbeskrivelse datert 23.04.19, plankart datert 02.05.19 og planbestemmelser datert 23.04.19 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 16.05.2019, sak 72/19 å sende reguleringsplan for Maxtrim Treningssenter (planid 1620201707) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 15.04.19 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 28.03.2019 sak 41/19, å egengodkjenne reguleringsplan for Uttian Panorama gnr. 26 bnr. 6 m.fl (planid: 1620201712), som vist på planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 28.01.2019.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger og plan- og bygningsloven § 12.9, har kommunestyret fastsatt planprogram for Hammervolden næringsområde, gnr. 10, bnr 1 m.fl. datert 18.02.2019. 

Måsøval fiskeoppdrett AS søker om tillatelse til å utvide arealet og endre flåteplasseringen på lokaliteten Espnestaren.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette igangsetting av detaljregulering av Sistranda høydebasseng og Steinalderstien.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering for Uttian næringsområde. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter. Planområdet er på ca. 35,6 daa og består av eiendommene gnr/bnr 26/1, 14, 31, 1451/1, 1451/2 og Ellingsholmene.