Kunngjøringer

Måsøval Fiskeoppdrett AS datert søker om en ekstra flåteplassering på østsiden av lokaliteten Ilsøya 2.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 11.02.2021 sak 3/21, å sende detaljreguleringsplan for Indre Purkskaget, Mausind (planid: 5014202001) ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med arbeidet er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur i Beinskardet.

Med hjemmel i pbl. § 12-14 vedtar Frøya kommune endring av reguleringsplanene for Hammervolden boligfelt, Hammeren, Nordhammaren boligområde og Rabben vest med reviderte planbestemmelser datert 27.10.2020. Endringen trer i kraft umiddelbart.

SalMar Farming AS søker om endring av flåteplassering på lokaliteten Olausskjæret. Det er godkjent to ulike flåteplasseringer på lokaliteten. Det er plasseringen lengst nord som nå søkes flyttet mot nordøst. Søknaden omfatter ingen andre endringer.

I henhold til plan og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Inntian havn, gnr. 25 bnr. 72 og del av bnr. 12 og 14 m.fl. Planområdet er på ca. 10 dekar, og det tas forbehold om mindre justering av plangrensen fram til innlevert planforslag.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 29.10.2020 sak 95/20 detaljreguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020, med følgende endring:

Frøya kommune vedtok i kommunestyremøte den 29.10.2020 sak 99/20, å egengodkjenne Kommunal Planstrategi 2020 - 2024, hht. Plan- og Bygningslovens § 10-1.