Kunngjøringer

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering for Uttian næringsområde. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter. Planområdet er på ca. 35,6 daa og består av eiendommene gnr/bnr 26/1, 14, 31, 1451/1, 1451/2 og Ellingsholmene.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i møte 28.02.2019, sak 19/19, å egengodkjenne detaljregulering for Siholmen og Myratangen (planid: 5014201814), med tilhørende planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser datert 07.02.2019.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 14.02.2019, sak 20/19 å sende reguleringsplan for Rådhustoppen (1620201703), med plankart, beskrivelse og bestemmelser datert 08.11.18, ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Detaljregulering for Haugranda boligfelt gnr. 10 bnr. 307 m.fl.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har kommunestyret fastsatt planprogram for Haugranda boligfelt gnr. 10 bnr. 307 m.fl.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.

Nutrimar AS søker om å få teste en spraytørke for proteinkonsentrat i opp mot 60 timer sammenhengende i tidsvinduet mandag-torsdag framover t.o.m. uke 20 i 2019. Testingen skal foregå uten luftrensing på spraytørken. Resultatene fra testingen skal gi informasjon om hvordan bedriften skal dimensjonere luftrensesystemet i biproduktanlegget.

Lerøya Midt AS søker om utvidelse av areal og biomasse på lokaliteten Langskjæra 2 i Frøya kommune.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 17.01.2019 sak 3/19, å sende detaljreguleringsplan for Dyrøy fergeleie (50142018007) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 19.12.2018 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med regulering av Frøya flyplass.
Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Frøya flyplass DA.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 29.11.2018 sak 151/18, å egengodkjenne reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (planid: 5014201801), som vist på planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 16.06.18.