Kunngjøringer

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles på vegne av On Arkitekter og Ingeniører AS oppstart av arbeid med endring av detaljregulering for Siholmen Myratangen.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 26.04.2022 sak 36/22 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Uttian Panorama Del 2 (PLANID: 5014202011), som vist på planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart daterte 15.02.2022. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Varsel om høring og utlegging til offentlig ettersyn av tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 2022 - tema næringsarealer.

Uttian kysfiske AS søker om å få etablere en ny matfisklokalitet ved Fagerhamn med en anleggsbiomasse på 3210 tonn.

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtok i møte den 08.03.2022, sak 30/22, å legge forslag til beitebruksplan for Frøya kommune ut på lokal høring.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 er planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - arealer til næring, (sak nr. 21/1757) fastsatt av kommunestyret den 25.11.21.