Kunngjøringer

Frøya kommune har etablert et museumsfond der formålet er å ivareta og videreutvikle kulturminner i Frøya kommune. Midlene er avsatt fra Havbruksfondet.
Museumsfondet skal kunne komme både private og offentlige aktører til gode.
 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 13.09.2022 sak 85/22 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker planprogram for Sistranda Sentrum datert 06.09.2022, samt å varsle oppstart av planarbeid med områdeplan for Sistranda Sentrum (PLANID: 5014202206), jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 22.08.2022 sak 73/22 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Beinskardet Panorama Del 2 (PLANID: 5014202009), som vist på planbeskrivelse datert 29.06.2022, planbestemmelser datert 29.06.2022 og plankart datert 10.06.2022. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Frøya formannskap har i møte 09.06.22 vedtatt planprogram for kulturmiljøplan og legger planprogrammet ut på høring i 6 uker. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 er planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - arealer til næring, (sak nr. 21/1757) fastsatt av kommunestyret den 25.11.21.