Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen i
Frøya kommune.

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 6460 Titran i Frøya kommune. Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune.

Frøya kommune har etablert et museumsfond der formålet er å ivareta og videreutvikle kulturminner i Frøya kommune. Midlene er avsatt fra Havbruksfondet.
Museumsfondet skal kunne komme både private og offentlige aktører til gode.
 

Frøya formannskap har i møte 09.06.22 vedtatt planprogram for kulturmiljøplan og legger planprogrammet ut på høring i 6 uker. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 er planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - arealer til næring, (sak nr. 21/1757) fastsatt av kommunestyret den 25.11.21.