Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken for Solhaugen (Skardsvågen gnr. 7, bnr. 5 mfl) (PLANID: 5014202005) med planbeskrivelse datert 08.02.2023, planbestemmelser datert 26.11.2022 og plankart datert 08.02.2023, og legger detaljreguleringsplanen ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12-10.

Kommunestyret vedtok i sak 6/23, 24.01.2023, å egengodkjenne de deler av kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, der det ikke foreligger innsigelse, eller der varslet innsigelse fra sektormyndighet er tatt til følge, etter merknadsbehandling av 1. og 2. gangs høring. Administrasjonen ble gitt myndighet til å rette opp i, og klargjøre dokumenter og plankart etter vedtak.

Vedtaket ble fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, og kan ikke påklages.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsatt planarbeid for boligområde på Storheia i Frøya kommune. Planområdet følger vegen Storheia fra Mellomveien for deretter å følger avgrensningen som er avsatt til boligformål (B20) i kommunedelplanen Sistranda (planID 1620201508). Tiltakshaver er Frøya kommune.

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur har i møte 12.01.23 vedtatt å sende oppvekstbruksplan 2023-2027 ut på høring.

Frøya kommune har i forbindelse med sitkagran-prosjektet foretatt endring i flere reguleringsplaner. Endringene er gjort for å tillatte hogst i områder som tidligere hadde forbud mot dette. Planene har alle vært til høring, og det er sendt vedtak for hver plan til berørte parter.

I tillegg søkes det om en økning i biomasse fra 500 tonn til 1000 tonn. Per i dag dyrkes det sukkertare (Saccharina latissima), butare (Alaria esculenta) og fingertare (Laminaria digitata) på lokaliteten.

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 6466 Trøastrømmen og Kvernøystrømmen i
Frøya kommune.

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 6460 Titran i Frøya kommune. Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune.

Frøya kommune har etablert et museumsfond der formålet er å ivareta og videreutvikle kulturminner i Frøya kommune. Midlene er avsatt fra Havbruksfondet.
Museumsfondet skal kunne komme både private og offentlige aktører til gode.
 

Frøya formannskap har i møte 09.06.22 vedtatt planprogram for kulturmiljøplan og legger planprogrammet ut på høring i 6 uker. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 er planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - arealer til næring, (sak nr. 21/1757) fastsatt av kommunestyret den 25.11.21.