SalMar Farming AS søker om arealutvidelse på lokaliteten Rataren I.

 

penger

 

 

 

 

Formannskapets forslag til reviderte betalingssatser og gebyrer for 2018 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Offentlig Servicekontor, Frøya herredshus, i tiden 20.06.18– 01.08.18

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Sistien i Frøya kommune.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 61/18 den 31.05.18 å legge forslag til kommunedelplan for Sistranda ut til 3.gangs høring og offentlig ettersyn, jmf plan- og bygningsloven §11-14

Detaljreguleringsplan Morgendagens omsorg legges ut til høring og offentlig ettersyn jf. pbl §5-2 og §12-10
 
 

 

Hovedutvalget for drift vedtok i møte 15.05.2018, sak 17/18, å sende forslag til ny vann- og avløpsforskrift på høring i 12 uker.

Detaljregulering for Grindfaret boligfelt.