Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 15.02.2018 sak 16/18, å sende reguleringsplan for Nordhammarvik Gravplass (planid: 1620201704), med planbeskrivelse datert 26.01.18 plankart datert 26.01.18, og planbestemmelser datert 26.01.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte eiendom. Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av nytt høydebasseng på Bergheia. Eksisterende høydebasseng skal også inngå i planområdet.

SalMar Farming AS søker om økt areal og biomasse på lokaliteten Hallarøy V

 

15375 Sørøyflesa 63˚ 59.050’ N 9˚ 03.448’ E Euref89/WGS84

Lokaliteten er i dag midlertidig godkjent for en lokalitetsbiomasse på 1 560 tonn frem til grenseendringen av Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning er sluttført.

Det søkes nå om utvidelse av godkjent areal, samt en utvidelse av biomassen med 3 120 tonn så lokaliteten blir godkjent for 4 680 tonn.

Nye grenser for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning ble fastsatt 01.09.2017. Arealet anlegget beslaglegger ligger i området som er tatt ut av forskriften. Deler av fortøyningssystemet ligger innenfor området som fremdeles er omfattet av forskriften. Dette er også tilfelle med fortøyningen til anlegget som allerede er etablert.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 10.02.2018 – 16.03.2018. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 16.03.2018.

Lerøy Midt AS:

nr. navn: posisjon i grader og desimalminutter kartdatum

22957 Hofsøya 63˚ 43.344’ N 8˚ 54.875’ E Euref89/WGS84

Lokaliteten er i dag permanent godkjent for 3 120 tonn, mens utvidelsen til 4 680 tonn er midlertidig. Det søkes nå om at utvidelsen gjøres permanent, samt en utvidelse av godkjent areal, og en utvidelse av biomassen så lokaliteten blir godkjent for 7 020 tonn.

I kommuneplanens arealdel er områdene FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknaden legger ut til offentlig ettersyn i tiden 09.02.2018 – 12.03.2018. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 12.03.2018.

Kystplan AS søker på vegne av Frøy eiendom om mindre endring i reguleringsplan for Sørnessa (planid: 1620201503), ikrafttredelsesdato 23.06.2016.

Tirsdag 09.01.18 kl. 18.00 i kommunestyresalen.

Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanens arealdel i møte den 14.12.2017, sak 144/17.

Måsøval fiskeoppdrett AS søker arealutvidelse på lokaliteten Lamøya.

navn:                                           posisjon i grader og desimalminutter:                       kartdatum:

12993 Lamøya            63˚ 43,982’ N 8˚ 51,303’ E                  Euref89/WGS84

Lokaliteten er godkjent for en MTB på 3 120 tonn. Søknaden gjelder ikke endring av lokalitetsbiomasse.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 15.12.2017 – 19.01.2018 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 19.01.2017.

Måsøval fiskeoppdrett AS søker om endret arealbruk på lokaliteten Bukkholmen.

navn:                                                         posisjon i grader og desimalminutter:                                 kartdatum:

12361 Bukkholmen      63˚ 43,427’ N 8˚ 51,726’ E              Euref89/WGS84

Lokaliteten er godkjent for en lokalitetsbiomasse på 3 900 tonn. Søknaden gjelder ikke endring av lokalitetsbiomasse.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 15.12.2017– 19.01.2018 på kommunens hjemmeside www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 19.01.2017.