Ervik Laks og Ørret AS søker om ny lokalitet på Oløya, med en lokalitetsbiomasse på 2 860 tonn.

navn:              posisjon i grader og desimalminutter:    kartdatum:

Oløya          63˚51,164’ N 8˚ 35,465’ E                Euref89/WGS84

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 19.07.2017 –18.08.2017 på kommunens hjemmeside: www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 18.08.2017.

 

 

 

penger

Formannskapets forslag til betalingssatser og gebyrer for 2018 er lagt ut til offentlig 
gjennomsyn i Offentlig Servicekontor, Frøya herredshus, i tiden 16.06.17 – 20.08.17.

Kommunestyret behandlet i møte 01.06.2017 sak 63/17. Følgende vedtak ble fattet:

"I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Sætervågen, som vist på plankart datert 03.05.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 03.05.17."

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid på eiendommene gnr. 21, bnr. 378- 385 m.fler. ved Stjernesenteret i Frøya kommune.

Kommunestyret vedtok i sak 61/17, 01.06.2017, å varsle planoppstart, samt legge planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ut til høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningsloven §§ 11-12, 4-1 og 11-13.

Lokaliteten er i dag godkjent for en lokalitetsbiomasse på 6 240 tonn. Det søkes om endring av plasseringen. Anlegget flyttes om lag 100 meter. Søknaden medfører ingen biomasseutvidelse eller arealutvidelse.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 26.05.2017– 23.06.2017. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda, eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 23.06.2017.

Frøya kommune søker om endring av avslutningskrav for Kvisten deponi.

Nye vedtak og klage i navnesak 2015/14 og 2016/6 i Frøya kommune.