Kunngjøringer

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 27.05.2020 sak 50/20, å sende detaljreguleringsplanen  Øvre Midtsian gnr. 21, bnr. 245 m.fl (planid: 5014201903)  ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8
 varsles det om at det igangsettes planarbeid for
 indre del av Purkskaget på Mausund. Tiltakshaver er Havnago AS.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeid.
Kystplan AS er engasjert av Frøy Eiendom for å utarbeide reguleringsplan for område Myran/Beinskaret B5 
Planområdet ligger i gjeldende kommunedelplan for Sistranda.

SalMar AS søker om utvidet utslippstillatelse for sitt lakseslakteri, InnovaMar, på Kverva i Frøya kommune.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 16.04.2020 sak 29/20, å sende detaljreguleringsplan for Frøya Flyplass ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 30.03.2020 sak 23/20, å sende detaljreguleringsplan for Hamarvikbukta gnr. 9 bnr. 124 ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

SalMar Farming AS søker om flytting av eksisterende lokalitet Olausskjæret. Biomassen på 3 120 tonn MTB søkes
ikke endret. Selskapet søker også om å ha to fôrflåteplasseringer ved anlegget.

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i møte 21.01.2020, sak 15/20 å legge reguleringsplan for Siholmen ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i møte 21.01.2020, sak 11/20 å legge reguleringsplan for Hammervolden næringsområde ute til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.