Søknad fra Marine Harvest Norway AS om arealendring av lokaliteten Grøttingsøya legges ut offentlig høring.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Uttian Panorama gnr. 26, bnr. 6 m. fler (planid: 1620201712) ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedutvalget for forvaltning 11.10.18, sak 151/18. 

Det skal igangsettes arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Siholmen-Myratangen i Frøya kommune.
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny lokalisering av liggekai ved Siholmen. Kaianlegget flyttes nordover i forhold til vedtatt reguleringsplan, dvs. utenfor etablert molo for fiskerihavna. Formål småbåthavn oppheves. Mindre revideringer av formål inne i fiskerihavna skal vurderes. Planområdet fra vedtatt plan opprettholdes.

Egengodkjenning

Frøya kommunestyre egengodkjente i møte 27.09.18, sak 121/18, kommunedelplan Sistranda, (planid: 1620201508) for Frøya kommune i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 sak 124/18, å egengodkjenne reguleringsplan for Nordhammaren boligområde (planid: 1620201507), som vist på plankart datert 08.02.18, planbestemmelser 15.03.2018 og planbeskrivelse datert 08.03.18.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 sak 125/18, å egengodkjenne reguleringsplan for Hanne Daaes hus (planid: 1620201706), som vist på plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 10.09.18.. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12- 12.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 sak 123/18, å egengodkjenne reguleringsplan for Bekken (planid: 1620201705), som vist på plankart datert 12.09.18, planbestemmelser 07.09.2018 og planbeskrivelse datert 13.09.18.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 23.08.2018 sak 120/18, å sende reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (5014201801), med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 16.06.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-11.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 23.08.2018 sak 119/18, å sende reguleringsplan Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702) med planbeskrivelse datert 07.03.18 plankart datert 07.03.18, og planbestemmelser datert 07.03.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-11.

SalMar Farming AS søker om arealutvidelse på lokaliteten Rataren I.