Kunngjøringer

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 16.09.2021 sak 79/21 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Øyrekka Folkehøgskole (PLANID: 5014202006), som vist på planbeskrivelse datert 06.09.2021, planbestemmelser datert 01.09.2021 og plankart datert 01.09.2021. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 16.09.2021 sak 80/21 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker planprogrammet for Tuvneset-Storheia (PLANID: 5014201907), som vist på dokumentet datert 03.09.2021. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet.

Frøya kommune har etablert et skilt ved inngangen til Stormyra naturreservat. (Inntian). Skiltet er laget etter Miljødirektoratets skiltmal for verneområder.

Det er nødvendig å utarbeide en enkel besøksstrategi ved gjennomføring av tiltak i verneområder.

Enkel besøksstrategi for Stormyra naturreservat legges ut på en begrenset høring i 4 uker.

Ber om at eventuelle merknader sendes på epost til

postmottak@froya.kommune.no

Høringsfrist er 24.september 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det oppstart av tematisk rullering av kommuneplanens arealdel for tema næringsarealer. Samtidig kunngjøres det høring og offentlig ettersyn av planprogram for planarbeidet jf. plan- og bygningslovens §11-13.

Mowi ASA søker om ny å få etablere en ny matfisklokalitet på Hingsskjæret med en anleggsbiomasse på 6240 tonn.

Måsøval AS søker om tillatelse til etablering av ny lokalitet på Ilsøydraget, med en biomasse på 3900 tonn.