Kunngjøringer

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret. Anlegget skal etableres på et område der det tidligere var et landbasert anlegg for laks i Skjelvika ved Titran i Frøya kommune.

SalMar Farming AS søker om arealutvidelse, inkludert 2 alternative flåteplasseringer av lokaliteten Hallarøy V. Biomassen er uendret.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 20.05.2021 sak 39/21 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Hammarberget boligfelt (PLANID: 5014201910), som vist på planbeskrivelse datert 23.04.2021, planbestemmelser datert 23.04.2021 og plankart datert 18.03.2021. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på deler av eiendommen 4/1.
Planområdet er delvis tråd med kommuneplan for Frøya kommune. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 27.05.2021 sak 93/21 reguleringsplanen for Indre Purkskaget (PlanID: 5014202001), som vist på planbeskrivelse datert 14.04.2021, planbestemmelser datert 14.04.2021 og plankart datert 04.01.2021.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 27.05.2021 sak 92/21 reguleringsplanen for Frøya Flyplass (PLANID: 1620201711), som vist på planbeskrivelse datert 29.04.2021, planbestemmelser datert 29.04.2021 og plankart datert 11.01.2021.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 27.05.2021 sak 91/21 detaljreguleringsplanen for Myran-Beinskardet (PLANID: 5014202002), som vist på planbeskrivelse datert 10.11.2020, planbestemmelser datert 04.05.2021 og plankart datert 10.11.2020.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 29.04.2021 sak 71/21 reguleringsplanen for Haugranda boligfelt (PLANID: 5014201804), som vist på planbeskrivelse datert 14.04.2020, planbestemmelser datert 26.02.2021 og plankart datert 20.03.2020.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 25.03.2021 sak 42/21 reguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (PLANID: 5014201901), som vist på planbeskrivelse datert 12.06.2020, planbestemmelser datert 08.03.2021 og plankart datert 12.11.2019.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 25.03.2021 sak 43/21 reguleringsplanen for Øvre Midtsian (PLANID: 5014201903), som vist på planbeskrivelse datert 03.02.2021, planbestemmelser datert 10.02.2021 og plankart datert 16.02.2021.