Kunngjøringer

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 24.06.2021 sak 114/21 reguleringsplanen for Sjønhalsen boligområde (PLANID: 1620201708), som vist på planbeskrivelse datert 26.05.2021, planbestemmelser datert 22.04.2021 og plankart datert 13.01.2021.

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret. Anlegget skal etableres på et område der det tidligere var et landbasert anlegg for laks i Skjelvika ved Titran i Frøya kommune.

SalMar Farming AS søker om arealutvidelse, inkludert 2 alternative flåteplasseringer av lokaliteten Hallarøy V. Biomassen er uendret.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 20.05.2021 sak 39/21 å sende ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker reguleringsplanen for Hammarberget boligfelt (PLANID: 5014201910), som vist på planbeskrivelse datert 23.04.2021, planbestemmelser datert 23.04.2021 og plankart datert 18.03.2021. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på deler av eiendommen 4/1.
Planområdet er delvis tråd med kommuneplan for Frøya kommune. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 27.05.2021 sak 93/21 reguleringsplanen for Indre Purkskaget (PlanID: 5014202001), som vist på planbeskrivelse datert 14.04.2021, planbestemmelser datert 14.04.2021 og plankart datert 04.01.2021.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 27.05.2021 sak 92/21 reguleringsplanen for Frøya Flyplass (PLANID: 1620201711), som vist på planbeskrivelse datert 29.04.2021, planbestemmelser datert 29.04.2021 og plankart datert 11.01.2021.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 27.05.2021 sak 91/21 detaljreguleringsplanen for Myran-Beinskardet (PLANID: 5014202002), som vist på planbeskrivelse datert 10.11.2020, planbestemmelser datert 04.05.2021 og plankart datert 10.11.2020.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 29.04.2021 sak 71/21 reguleringsplanen for Haugranda boligfelt (PLANID: 5014201804), som vist på planbeskrivelse datert 14.04.2020, planbestemmelser datert 26.02.2021 og plankart datert 20.03.2020.