Frøya kommunestyret vedtok i møte 28.03.2019 sak 41/19, å egengodkjenne reguleringsplan for Uttian Panorama gnr. 26 bnr. 6 m.fl (planid: 1620201712), som vist på planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 28.01.2019.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger og plan- og bygningsloven § 12.9, har kommunestyret fastsatt planprogram for Hammervolden næringsområde, gnr. 10, bnr 1 m.fl. datert 18.02.2019. 

Måsøval fiskeoppdrett AS søker om tillatelse til å utvide arealet og endre flåteplasseringen på lokaliteten Espnestaren.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette igangsetting av detaljregulering av Sistranda høydebasseng og Steinalderstien.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering for Uttian næringsområde. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for økt næringsaktivitet i Frøya kommune. Dette er i tråd med kommunens prioriterte målsetting om å gi de marint rettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter. Planområdet er på ca. 35,6 daa og består av eiendommene gnr/bnr 26/1, 14, 31, 1451/1, 1451/2 og Ellingsholmene.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i møte 28.02.2019, sak 19/19, å egengodkjenne detaljregulering for Siholmen og Myratangen (planid: 5014201814), med tilhørende planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser datert 07.02.2019.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 14.02.2019, sak 20/19 å sende reguleringsplan for Rådhustoppen (1620201703), med plankart, beskrivelse og bestemmelser datert 08.11.18, ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Detaljregulering for Haugranda boligfelt gnr. 10 bnr. 307 m.fl.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har kommunestyret fastsatt planprogram for Haugranda boligfelt gnr. 10 bnr. 307 m.fl.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.

Nutrimar AS søker om å få teste en spraytørke for proteinkonsentrat i opp mot 60 timer sammenhengende i tidsvinduet mandag-torsdag framover t.o.m. uke 20 i 2019. Testingen skal foregå uten luftrensing på spraytørken. Resultatene fra testingen skal gi informasjon om hvordan bedriften skal dimensjonere luftrensesystemet i biproduktanlegget.