I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider ifm. planlagt utvidelse av Nordhamarvika gravplass. Gravplassen ligger inntil riksveg 714, mellom Hamarvika og Sistranda.

Leica AS søker om tillatelse til to nye lokaliteter for dyrking av makroalger, med en produksjon på maks 200 tonn til sammen for de ulike tareartene. Lokalitetene dekker 40 dekar på hver av plassene Synstøya og Langøya.

Tareartene det søkes om akvakulturtillatelse til er butare (Alaria esculenta), fingertare (Laminaria digitata), sukkertare (Laminaria saccharina), søl (Palmaria palmata), havsalat (Ulva Lactuca), bladtare (Saccorhiza Dermatodea), krusflik (Chondrus crispus) og stortare (Laminaria hyperborea).

navn:                       posisjon i grader og desimalminutter:                    kartdatum:

Langøya                 63˚47.437’ N     8˚35.772 Ø                                   Euref89

Synstøya                63˚46.196’ N     8˚34.574 Ø                                   Euref89

 

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF - flerbruksområder i sjø.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 13.11.2017 – 15.12.2017. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller epost til: postmottak@froya.kommune.no innen 15.12.2017.

 

 

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 02.11.2017 sak 128/17, å sende detaljreguleringsplan for Nordhammaren boligområde, med planbeskrivelse datert 19.09.17 plankart datert 19.09.17, og planbestemmelser datert 19.09.17 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av pbl. §§ 5-2 og 12-10.

Iht. Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at NORGESHUS AS setter i gang med detaljregulering for «Sula Galleri» på gnr. 64, bnr. 17, Sula, Frøya kommune. 

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljreguleringsplan for morgendagens omsorg på Beinskardet gnr./bnr. 20/2, 20/9, 20/11, 20/4 m.fl. i Frøya kommune.

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommene gnr. 21, bnr. 33, 120 og 199.

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om etablering av ny akvakulturlokalitet for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.

navn: posisjon i grader og desimalminutter kartdatum

Flatøya 63˚ 52,415’ N 8˚ 28,251’ E Euref89/WGS84

Lokaliteten søkes godkjent for en lokalitetsbiomasse på 3 120 tonn.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF-flerbruksområder i sjø.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 20.10.2017 – 20.11.2017.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller epost til: postmottak@froya.kommune.no innen

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 17.08.2017 sak 69/17, å sende reguleringsplan for Midtsian borettslag med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 10.07.17 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 17.08.2017 sak 70/17, å sende reguleringsplan for Veisan 2 med planbeskrivelse datert 27.02.17 plankart datert 13.07.17, og planbestemmelser datert 09.06.17 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 17.08.2017 sak 72/17, å sende reguleringsplan for Vikan Næringsområde, med planbeskrivelse datert 11.05.17 og plankart og planbestemmelser datert 05.07.17 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.