Iht. plan- og bygningsloven § 12-8, varsles oppstart av reguleringsendring for del av Flatval, Gnr. 8, bnr. 282 m. fler.

I medhold av plan og bygningslovens § 12.8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommene gnr. 30, bnr. 20, 10, 41, 42, 52, 53, 45 og 48

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 19.04.2018 sak 48/18, å sende detaljreguleringsplan for Nordhammaren boligområde, med planbeskrivelse datert 08.03.18 plankart datert 08.02.18, og planbestemmelser datert 15.03.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av pbl. §§ 5-2 og 12-10.

Marine Harvest Norway AS søker om reetablering av anlegg for laks, ørret og regnbueørret på følgende lokalitet i Frøya kommune:

nr. navn:            posisjon i grader og desimalminutter    kartdatum

12397                Ilsøya 63˚39,851’N 8˚25,901’E            Euref89/WGS84

Lokaliteten søkes godkjent for en lokalitetsbiomasse på 3 900 tonn.Marine Harvest Norway AS søker nå om å få ny tillatelse på den tidligere godkjente lokaliteten 12397 Ilsøya.

 

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om etablering av anlegg for laks, ørret og regnbueørret på følgende lokalitet i Frøya kommune:

navn:                   posisjon i grader og desimalminutter         kartdatum

Ilsøya                 63˚39,874’N 8˚25,711’E                             Euref89/WGS84

Lokaliteten søkes godkjent for en lokalitetsbiomasse på 3 120 tonn.

Marine Harvest Norway AS har tidligere hatt to lokaliteter, 12397 Ilsøya og 12396 Gåsholmen i det omsøkte området. Disse tillatelsene er nå trukket tilbake, og området kan derfor tas i bruk av andre aktører dersom det blir gitt ny tillatelse til oppdrettsvirksomhet i det aktuelle området.

 

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for flere parkeringsplasser ved fergeleiet.

Kommunestyret behandlet i møte 22.03.2018 sak 39/18. Følgende vedtak ble fattet:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Midtsian gnr. 21, bnr. 246 mfl. (planid: 1620201602), som vist på plankart datert 09.02.18, planbestemmelser 09.02.2018 og planbeskrivelse datert 08.02.18
 

Dette brevet er ment som en orientering til aktører og privatpersoner som ønsker å gjennomføre tiltak etter plan- og bygningsloven i strandsonen (100-metersbeltet).

Kommunestyret behandlet i møte 01.03.2018 sak 16/18. Følgende vedtak ble fattet:


I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Vikan gnr. 41, bnr. 24 (planid: 1620201604), som vist på plankart datert 07.02.18, planbestemmelser 07.02.2018 og planbeskrivelse datert 11.05.17.

Kommunestyret behandlet i møte 01.03.2018 sak 15/18. Følgende vedtak ble fattet:

 I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Veisan 2, gnr. 3, bnr. 145 (planid: 1620201607), som vist på plankart datert 29.01.18, planbestemmelser 07.02.2018 og planbeskrivelse datert 27.02.17.
Deler av reguleringsplanene Veisan, deler av gnr. 3, bnr. 10 vedtatt (planid: 1620200004) ikrafttredelsesdato 22.05.2008 som blir berørt av ny detaljregulering for Veisan 2, gnr. 3, bnr. 145 og (planid: 1620201607) inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.