Kunngjøringer

Med hjemmel i pbl. § 12-14 vedtar Frøya kommune endring av reguleringsplanene for Hammervolden boligfelt, Hammeren, Nordhammaren boligområde og Rabben vest med reviderte planbestemmelser datert 27.10.2020. Endringen trer i kraft umiddelbart.

SalMar Farming AS søker om endring av flåteplassering på lokaliteten Olausskjæret. Det er godkjent to ulike flåteplasseringer på lokaliteten. Det er plasseringen lengst nord som nå søkes flyttet mot nordøst. Søknaden omfatter ingen andre endringer.

I henhold til plan og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Inntian havn, gnr. 25 bnr. 72 og del av bnr. 12 og 14 m.fl. Planområdet er på ca. 10 dekar, og det tas forbehold om mindre justering av plangrensen fram til innlevert planforslag.

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 29.10.2020 sak 95/20 detaljreguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020, med følgende endring:

Frøya kommune vedtok i kommunestyremøte den 29.10.2020 sak 99/20, å egengodkjenne Kommunal Planstrategi 2020 - 2024, hht. Plan- og Bygningslovens § 10-1.

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester vedtok i møte 15.10.2020 sak 91/20, å sende detaljreguleringsplan for Sjønhalsen boligområde - gnr. 56 bnr. 74 mfl. ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken og legger reguleringsplanen for Sistranda høydebasseng (planid: 5014201901) med planbestemmelser og plankart datert 12.11.2019 og planbeskrivelse datert 12.06.2020, ut til høring og offentlig ettersyn jfr. pbl § 12-10.

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om utvidelse av biomasse på lokaliteten 26775 Fjølværet Ø i Frøya kommune. Søknaden gjelder anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.