Kunngjøringer

Detaljregulering for Haugranda boligfelt gnr. 10 bnr. 307 m.fl.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har kommunestyret fastsatt planprogram for Haugranda boligfelt gnr. 10 bnr. 307 m.fl.

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak 180/18, den 19.12.2018 å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.

Nutrimar AS søker om å få teste en spraytørke for proteinkonsentrat i opp mot 60 timer sammenhengende i tidsvinduet mandag-torsdag framover t.o.m. uke 20 i 2019. Testingen skal foregå uten luftrensing på spraytørken. Resultatene fra testingen skal gi informasjon om hvordan bedriften skal dimensjonere luftrensesystemet i biproduktanlegget.

Lerøya Midt AS søker om utvidelse av areal og biomasse på lokaliteten Langskjæra 2 i Frøya kommune.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 17.01.2019 sak 3/19, å sende detaljreguleringsplan for Dyrøy fergeleie (50142018007) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 19.12.2018 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med regulering av Frøya flyplass.
Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Frøya flyplass DA.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 29.11.2018 sak 151/18, å egengodkjenne reguleringsplan for Del av Flatval, gnr. 8, bnr. 282. m.fl (planid: 5014201801), som vist på planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 16.06.18. 

Frøya kommunestyret vedtok i møte 29.11.2018 sak 152/18, å egengodkjenne reguleringsplan for Nordnessa gnr.10, bnr. 9 (planid 1620201702), som vist på plankart datert, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 11.08.18.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 27.11.2018 sak 173/18, å sende detaljreguleringsplan for Siholmen og Myratangen (1620200804) med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser datert 22.11.18 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

Egengodkjenning

Frøya kommunestyre egengodkjente i møte 27.09.18, sak 121/18, kommunedelplan Sistranda, (planid: 1620201508) for Frøya kommune i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15.