Frøya eldre- og brukerråd

Frøya eldre- og brukerråd
Navn Epost
Liv Berge Gaarden, Leder s-lgaard@online.no
Kolbjørg Sæther kol.hele@gmail.com
Bjørg Karin Lassen bjorg.karin.lassen@gmail.com
Sibel Spahiu, Brukerombud sibel.spahiu@froya.kommune.no
Håvard Årvik havar.arvik@froya.kommune.no
Laila Wedø h-wedo@online.no
Liv B Wærøy livbw6@gmail.com
Vararepresentanter  
Anne Katrine Finne annekatrinefinne@gmail.com
Eva Foss evafoss63@hotmail.com

 

Eldre- og brukerråd er oppnevnt i henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.91, og i henhold til lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. av 17.06.05.
Rådet består av 7 medlemmer som ble oppnevnt av kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Eldre- og brukerråd skal forelegges alle saker som angår eldres levekår og alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne før beslutning foretas i kommunestyret.

Eldre- og brukerråd skal avgi uttalelse til formannskap/kommunestyret om handlingsplan (økonomiplan/budsjett) og kommuneplan.

Eldre- og brukerråd kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Representanter fra eldre- og brukerråd har møte og talerett i kommunestyret i saker som eldre- og brukerråd har behandlet.