Klage på vedtak i byggesak

Hvilke vedtak kan jeg klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, for eksempel:

 • byggetillatelser eller avslag
 • deling eller seksjonering 
 • dispensasjoner
 • vedtak om reguleringsplan
 • andre forvaltningsvedtak

Når kan jeg klage?

Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut. 

 • Dersom du ikke har mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap til vedtaket. 

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i enkelte tilfeller likevel behandle klagen din. Se forvaltningslovens bestemmelse ved oversitting av klagefristen

Hvem kan klage?

Dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse kan du klage på vedtaket.

 • Du er part i saken når vedtaket retter seg mot deg, eller direkte gjelder deg.
 • For å ha rettslig klageinteresse må du ha en viss tilknytning til saken. Naboer, gjenboere, velforeninger og interesseorganisasjoner som blir berørt kan ha rettslig klageinteresse. Vi foretar en vurdering av klageinteressen i hvert enkelt tilfellet. 

Hva må klagen inneholde?

 • Klagen må være skriftlig og det må fremgå at det er en klage.
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, henvis gjerne til saksnummeret. Saksnummeret finner du i vedtaket. 
 • Skriv hvilken tilknytning du har til saken, eksempelvis at du er nabo. 
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv hvilken endring du ønsker.
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din representant, eksempelvis en advokat.

Hvis du mener at gjennomføringen av tiltaket bør stoppes i den perioden klagen er til behandling, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak). 

Hvor sender jeg klagen?

Klagen sendes til oss per e-post eller post:

Frøya kommune v/ byggesakskontoret, Postboks 152, 7261 Sistranda  

Saksbehandlingstid

Din klage skal behandles av oss innen 8 uker. 

Dersom vi ikke tar din klage til følge oversender vi den til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksdokumenter og veiledning

Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova. Dersom du har behov for veiledning kan du ta kontakt med byggesakskontoret.  

Saksomkostninger og erstatning

I enkelte tilfeller kan du ha krav på å få dekket saksomkostninger eller erstatning. 

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag og Torsdag
kl. 10.00 - 14.00

Ring eller send e-post for å avtale møte utenom åpningstiden.