Kunngjøringer

Reguleringsplan for Sørnessa ble egengodkjent i Frøya kommunestyre den 23.06.2016. Kystplan søker nå om å foreta to mindre vesentlig endringer i dagens reguleringsplan. Man ønsker å kunne bygge garasje og bod inntil 1 meter fra nabogrense, i tillegg til at angitte avkjørselspiler angis som veiledende i plankartet, med at dette presiseres i planbestemmelsene.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 16.03.2017 sak 33/17, å sende reguleringsplan for Frøya Kultur- og Kompetansesenter, med plankart, beskrivelse og bestemmelser datert 13.03.17, ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedutvalget for forvaltning vedtok i møte 16.03.2017 sak 26/17, å sende reguleringsplan for Bremnestuva Høydbasseng, med plankart og bestemmelser datert 06.01.17 og planbeskrivelse datert 09.02.1 ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Hovedutvalg for drift vedtok i møte 22.02.17 å legge ut skole- og barnehagebruksplan, sluttrapport, på offentlig høring. 

​Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om utvidelse av areal på lokaliteten 12380 Langøya/Kvaløya i Frøya kommune.